Fundacja Prawdziwego Życia w Bogu

Podsumowanie zagadnień dotyczących tematu działalności Fundacji Prawdziwego Życia w Bogu, powody jej powstania, misja, którą jej powierzono i istotne wiadomości ogólne

Słowa Vassuli:

Utworzyłam Fundację Prawdziwego Życia w Bogu, z siedzibą w Genewie, w Szwajcarii, aby zajmowała się pomocą w rozpowszechnianiu orędzi, jakie otrzymywałam od 1986 roku. Fundacja przetrwa dłużej niż ja, dlatego jest oparta na moich pisemnych instrukcjach. Fundacja, poprzez swoje władze i instytucje statutowe, ma działać zgodnie z nimi i ich przestrzegać, biorąc sobie w szczególności do serca słowa naszego Pana: „Przypominajcie sobie Moją Świętą Obecność. Bądźcie naczyniami Światła, niosącymi Moje Słowo i rozpowszechniającymi Moje Orędzia.” (Prawdziwe Życie w Bogu, 10 kwietnia 1990).

Fundacja z siedzibą w Szwajcarii jest podmiotem prawnym, ściśle nadzorowanym przez władze federalne i ma prawny obowiązek zapewnienia, że ​​wszystkie działania są zgodne ze statutem Fundacji.

W tym celu należy przedkładać sprawozdania roczne. Stanowi to gwarancję, że Fundacja Prawdziwego Życia w Bogu działa zgodnie z intencjami jej założyciela. Wszelkie zmiany w obecnie przyjętych statutach wymagają zgody władz federalnych. Oficjalne powstanie Fundacji datuje się na dzień 10 marca 2008 r.

Fundacją kieruje Rada Fundacji licząca maksymalnie 12 członków. Vassula powołała pierwszych 9 członków rady. Odtąd rada odnawia się większością głosów, ściśle przestrzegając wytycznych dla przyszłych nowych członków.

Członkowie Rady wywodzą się z wielu dziedzin życia i są przedstawicielami różnych krajów. W skład Rady Założycielskiej wchodzą osoby ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Filipin, USA, Irlandii i Hiszpanii. Prezes jest prawnikiem mającym siedzibę w Genewie (Me. Kooger), a Jacques Gay jest wiceprezesem, wspieranym przez Michel Bornet, skarbnika i Alberta Mullera, sekretarza wykonawczego. Ani Michel, ani Albert nie są zarejestrowanymi Członkami Rady.

Jak wiecie Vassula nie otrzymuje wynagrodzenia za swoją działalność dla Fundacji Prawdziwego Życia w Bogu. Ta sama zasada dotyczy wszystkich członków Rady Fundacji i związanej z nią kadry zarządzającej. Z funduszy fundacji opłaca się tylko profesjonalną pomoc zewnętrzną, taką jak księgowy, audytor itp. Kapitał prawny, niezbędny do założenia fundacji w Szwajcarii, został zapewniony przez darowizny.

Misja Fundacji:

Fundacja została założona przez Vassulę, a jej cele to:

 1. promowanie wiedzy o "Prawdziwym Życiu w Bogu" oraz wspomaganie zrozumienia dzieła pod tym tytułem. Fundacja jest odpowiedzialna za zapewnienie ponadczasowości tych pism, ich powszechnej dystrybucji w każdej formie, którą Fundacja zaproponuje, odpowiada również za fizyczną ochronę i konserwację oryginałów.
 2. promowanie jedności Kościołów chrześcijańskich dobitnie rozważaną w przesłaniach Prawdziwego Życia w Bogu, niezmienne poszukiwanie chwały Bożej i dążenie do ustanowienia Jego Królestwa dla duchowej korzyści wszystkich ludów bez wyjątku.
 3. promowanie działalności charytatywnej Beth Myriams, jak również zapewnienie w razie potrzeby wsparcia finansowego, zgodnie ze statutem Vassuli w sprawie Beth Myriams.
 4. upewnienie się, że Beth Myriams są prowadzone zgodnie z duchem przesłań Prawdziwego Życia w Bogu i oficjalnie przyjętymi zasadami.
 5. wspieranie tej pracy i - w razie konieczności - zapewnienie finansowego wsparcia innym działaniom charytatywnym, które są inspirowane orędziami Prawdziwego Życia w Bogu.
 6. zapewnienie długotrwałej kontynuacji dzieła Prawdziwego Życia w Bogu i ewangelizacji w duchu tego przesłania.
 7. obrona reputacji tekstu orędzi Prawdziwego Życia w Bogu i dobrego imienia samej Vassuli.
 8. ścisła współpraca z krajowymi stowarzyszeniami Prawdziwego Życia w Bogu, które będą służyć ich wysiłkom ewangelizacyjnym i wspierać w przeciwnościach.
 9. zapewnienie publikacji orędzi na całym świecie i we wszystkich możliwych językach.
 10. dbałość o projekty ponadnarodowe, o prawa autorskie Vassuli do orędzi oraz o poszanowanie następujących chronionych znaków towarowych: TLIG; True Life in God; La Vraie Vie en Dieu; Wahres Leben in Gott; La Verdadera Vida en Dios & Vassula
 11. zbiórka funduszy: dla zapewnienia osiągania celów przez samą Fundację; dla zabezpieczenia oddzielnej puli środków na potrzeby i wsparcie poszczególnych placówek Beth Myriam,

Vassula jest założycielką, która będzie zawsze ściśle związana z Fundacją i zaangażowana w jej działalność.

Fundacja Prawdziwego Życia w Bogu, Szwajcaria, Genewa, grudzień 2009

Foundation for TRUE LIFE IN GOD

Fondation pour LA VRAIE VIE EN DIEU

Stiftung für DAS WAHRE LEBEN IN GOTT

Fundación para LA VERDADERA VIDA EN DIOS

Geneva (Switzerland)

e-mail: foundation@tlig.org - phone/fax: +41 21 803 1794 P.O. Box 714 - 1110 Morges 1 Szwajcaria