Sugestie dla grup modlitewnych Prawdziwego Życia w Bogu dane przez Vassulę Ryden

Jak się gromadzić na modlitwie?

Propozycja przebiegu czuwania modlitewnego w grupie "Dwóch Serc"

1. Chwila ciszy i skupienia.
Może jej towarzyszyć muzyka. Przygotowujemy się do modlitwy, w czasie której polecimy Panu nasze intencje i oddamy troski, aby stanąć przed Nim w gotowości serca.

2. Modlitwa wprowadzająca: Jezus powiedział Vassuli: «Idź do wszystkich narodów i naucz ich tej modlitwy do Ojca» (15.05.90): Ojcze Najmiłosierniejszy, spraw, by ci, którzy pomimo słuchania nigdy nie zrozumieli, usłyszeli tym razem Twój Głos i zrozumieli, że to Ty, Święty Świętych. Otwórz oczy tych, którzy pomimo patrzenia nigdy nie dostrzegają. Niech tym razem zobaczą na własne oczy Twoje Święte Oblicze i Twoją Chwałę. Dotknij Swym Palcem ich serc, niech się otworzą i zrozumieją Twoją Wierność. Modlę się, prosząc Cię o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy; aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez Rany Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

3. Różaniec prawosławny (Modlitwa Jezusa): «Jezu Chryste, Synu Boga i Zbawicielu, zmiłuj się nade mną, grzesznym.»
Pewnego dnia wieczorem Vassula powtarzała tę modlitwę przez jakiś czas i nawet wtedy, gdy już szła spać. Akurat w chwili, gdy zasypiała, usłyszała silny Głos wewnętrzny, który jej powiedział: «ZMIŁUJĘ SIĘ NAD TOBĄ!»

4. Różaniec. Po 3 pierwszych "Zdrowaś", odmawiamy: modlitwę do św. Michała Archanioła, modlitwę św. Bernarda "Pomnij, o Najświętsza..." i modlitwę św. Gertrudy "Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Najdroższą Krew...". Po każdej dziesiątce powtarzamy modlitwę z Fatimy: "O mój Jezu..." i "Jezu, moja jedyna miłości..." (8.08.93 – modlitwa podyktowana przez Jezusa).
Na zakończenie recytujemy lub śpiewamy: Salve Regina.

5. Śpiew modlitw, hymnów... (warto korzystać ze śpiewnika "Prawdziwe Życie w Bogu").

6. W postawie stojącej: Modlitwa do Ducha Świętego (np. śpiew Veni Creator...).

7. Modlitwy serca (krótkie modlitwy spontaniczne obecnych).

Cały czas stojąc możemy ofiarować Bogu modlitwy płynące z serca. Oto kilka przykładów:

«Jezus rzekł: ‘Przyszedłem, żebyście mieli życie i mieli je w obfitości’ (por. J 10,10). Módlmy się, żeby wszyscy przyszli do Jezusa, który jest Prawdziwym Życiem w Bogu.» (Panie, wysłuchaj nas.)
«Jezus rzekł: ‘Ja jestem Światłością świata. Kto idzie za Mną nie będzie chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia.’ (por. J 8,12) Módlmy się za wszystkich załamanych i zranionych, którzy chodzą w ciemnościach, aby poszli za Jezusem, który jest Prawdziwym Życiem w Bogu.» (Panie, wysłuchaj nas.)
«Jezus rzekł do Szymona i Andrzeja, kiedy łowili ryby: ‘Chodźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi’ (por. Mt 4,19). Módlmy się, żeby całe duchowieństwo i osoby zakonne szył za Jezusem, który jest Prawdziwym Życiem w Bogu.» (Panie, wysłuchaj nas.)
«Jezus rzekł: ‘Ja jestem Zmartwychwstaniem’ (por. J 11,25). Módlmy się za tych, którzy są wciąż z dala od Jezusa i którzy jakby przestali żyć, aby zostali uwolnieni i wskrzeszeni, żeby żyć Prawdziwym Życiem w Bogu .» (Panie, wysłuchaj nas.)

8. Uwielbiamy Pana śpiewem lub modlitwą. Oto jedna z nich, zapisana przez Vassulę, pod natchnieniem Ducha Świętego 10 listopada 1995: Chwała Bogu na wysokościach Nieba! Chwała Temu, który podniósł mą duszę z wnętrzności ziemi. Chwała Światłości Trzykroć Świętej! To przez Jej wszechmocne: «niech się stanie», stworzone zostały wszystkie rzeczy. Chwała Bogu, niezwyciężonemu, niezrównanemu we władzy! Chwała Nieśmiertelnemu, w którym jest nasza nieśmiertelność! O, Najwyższy, niech Twoje Tchnienie, które jest czystym promieniowaniem Twej Łaski, ożywi nas i odnowi, czyniąc nas jednym chwalebnym Ciałem. Amen.

9. Modlimy się, prosząc naszego Pana o danie nam przesłania, najpierw w Piśmie Świętym, potem w jednym z tomów Prawdziwego Życia w Bogu. Otwieramy przypadkowo, gdyż wiemy, że Bóg jest z nami i słucha nas. Czytamy te dwa przesłania i przez jakiś czas rozmyślamy nad nimi.

10. Modlitwa do Ducha Świętego o Jego dary (np. z 17.08.97 lub 19.06.95): Panie i Źródło Życia, okazałe i boskie działanie Mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Światło naszych dusz, Dawco darów, ujawniający tajemnice synostwa, nawiedź nasze biedne dusze i ubogać je Twymi darami. Niech nas przemieni Twoja dobroć i życzliwość. Prosimy Cię o to, błagając, abyś nas okrył Twymi bogactwami wraz z Twoimi siedmioma darami. Niech serca nasze ogarnie Twój gorejący ogień. Amen.

11. Możemy odmówić modlitwę o uwolnienie, prosząc Boga o przyznanie nam darów Ducha Świętego. W czasie modlitwy nad osobami, które o to proszą, można śpiewać hymny. Można też odmawiać różaniec.

12. Kończymy modlitwą: Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa (26.01.92).

Są to jedynie sugestie, które mogą być wykorzystane w organizowaniu spotkań dla grup Prawdziwego Życia w Bogu. Niech naszą dewizą będzie: ODPŁACANIE MIŁOŚCIĄ ZA ZŁO, gdyż Jezus mówi nam, że miłość jest korzeniem drzewa cnót. Bez tego korzenia, drzewo jest bez cnót, bez owoców. «Serce Pana jest Miłością i serce Prawa jest wzniesione na Miłości.» Niech nasz Pan nas błogosławi i strzeże, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.