• Polska - 1994

  WIZYTA VASSULI W POLSCE W 1994 ROKU

  Vassula Ryden była gościem Polski w okresie Wie­­l­­kiego Postu od 24 do 26 marca 1994. Równocześnie przy­był do Po­lski duchowy kie­ro­wnik Vassuli, ir­la­n­dzki za­­­kon­­nik o. Michael O’Carroll, znany ma­rio­­­­log, au­­tor wielu teologicznych ksią­żek i arty­ku­łów, któ­ry to­wa­rzy­szył jej wówczas we wszystkich podróżach. Od­­­by­ły się z nimi trzy spo­­t­ka­nia. 24 marca w ko­ś­ciele Ma­­tki Bożej Mi­łosierdzia w Warsza­wie; 25 marca w Ba­zy­­li­ce Wniebowzięcia w Ka­towicach-Pane­w­ni­kach oraz w sali Szkoły Pod­­sta­wo­wej nr 2 w Chorzowie; 26 marca w Hali A­rena w Po­zna­niu.

  Wizyta Vassuli w naszym kraju na­­znaczona zo­­­­­­­­­stała dwoma szcze­gólnymi wy­da­rze­niami, które wy­ró­ż­ni­ły Polskę. W piątek, w Zwias­to­w­­a­nie Pa­ń­­­s­kie, przeżyła publicz­nie Mę­­­kę Je­­zu­sa Chry­s­tu­sa. Jezus prze­kazał jej w tym cza­sie O­rę­dzie dla Po­l­ski. Następnie na Lot­nis­ku Okęcie 27 marca, tuż przed odlotem do Zurychu, w obec­noś­ci kilku­nas­tu świadków, przekazała ustnie, a potem za­pi­sała O­rę­dzie ręką pro­wadzoną przez Jezusa.

  Pozostała w naszej pamięci jako «narzędzie» ci­che, skro­­­m­ne, sku­pione, odwołujące się w głębo­kiej i pro­s­tej mą­d­rości do Bożych Słów na trwale zapi­sa­­nych w jej se­rcu. Zró­w­noważona i – mimo ata­ków – spo­­ko­jna, każ­dym słowem, gestem, zacho­wa­­niem wska­zy­­wała na Bo­ga jako je­dyny cel i źró­­d­ło siły w jej i naszym życiu. «To jest Boże O­rę­dzie, nie moje – mó­wi­ła – i ka­żdy z was ma ja­kieś za­danie w Bo­żym pla­nie.»

 • Polska - 1996

  ŚWIADECTWO VASSULI W ROKU 1996

  W roku 1996 Vassula przybyła do Polski po raz drugi w miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Je­zu­sa. Pierwsze spotkanie nie­mal­ natychmiast po przylocie do Polski, odbyło się na stadionie "Skra" w centrum War­szawy, w piątek 21 czerwca 1996 o godz. 17.00. Przybyłych po­witało słońce i serdeczność zebranych... Aby po­słu­chać Bożego po­słańca przybyli wszyscy: dorośli, młodzież, a nawet dzieci. Vassula odmówiła dziesiątkę Różańca w intencji jedności w ję­­zyku aramej­skim, którym posługiwał się Jezus Chrystus. Zgroma­dze­ni odpowia­dali na wezwania po polsku. Po modlitwie zabrał głos ojciec Michael O’Carroll.

 • ONZ - 1998

  VASSULA W ONZ 1998

  24 października 1998, Organizacja Narodów Zjednoczonych świętowała 50-lecie swego oficjalnego powstania, w 1948 roku. Państwa członkowskie podpisały obecną kartę 23 października 1948. Z początkiem 1998 roku Vassula została poproszona, ażeby w czasie swej 4-tygodniowej podróży po USA, udać się do siedziby ONZ, w Nowym Jorku i porozmawiać z grupą roboczą o Hymnie Miłości z Nieba, otrzymanym od Chrystusa. Grupa robocza ustaliła datę tego spotkania na 23 października 1998, czyli w dniu 50 rocznicy podpisania układu. Wspaniałe są dzieła Ducha Świętego! Podczas wizyty w ONZ Vassuli towarzyszyło 10 osób, w tym Niels Christian Hvidt, z Rzymu, Techla Johides i John Lynch, z Nowego Jorku oraz Bob Carroll z Wydawnictwa Trinitas.

 • USA - 1998

  Vassula w Ameryce Północnej, 23 października - 1 listopada 1998

  Podróż złożona z 12 spotkań w Kanadzie i w USA rozpoczęła się w sali konferencyjnej w światowym centrum Narodów Zjednoczonych 23 października 1998, w dniu, kiedy ONZ świętowało swe pierwsze wspólne spotkanie. Vassula zakończyła tę podróż w San Francisco, w Herbst Theater, tam gdzie pierwsza karta ONZ została podpisana w 1946. Pan bez wątpienia ujawni nam w swoim czasie znaczenie tej zbieżności, lecz już odpowiedź na Jego Wezwanie w tych dwóch miastach i we wszystkich innych, które Vassula odwiedziła podkreśla fakt, że wszędzie istnieje pilna potrzeba "pokoju, którego świata dać nie może". I tak właśnie dzięki tajemniczym drogom Boga, o których św. Paweł pisze, że aniołowie są nimi zaskoczeni, orędzia "prawdziwe Życie w Bogu" trafiły nawet do ONZ.

 • Japonia, Bangladesz, Indie - 1999

  Świadectwo w Japonii i Bangladeszu, 2 - 13 sierpnia 1999

  Te dwa kraje były po Rosji, w której Vassula przebywała w lipcu tego samego roku, następnym krokiem Jezusa, który poprzez Vassulę, dzieli się Swoim Słowem i ogłasza Swe zbawcze orędzia na Dalekim Wschodzie. Św. Paweł przytacza następujące słowa proroka Ozeasza: "Nazwę lud nie mój - ludem moim, i nie umiłowaną - umiłowaną. I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego". (Rz 9,25-26). Rzeczywiście po raz kolejny na naszych oczach spełnia się to proroctwo. Żyjący Bóg i Ojciec wszystkich, posyła Swe echo, Vassulę, nawet do Japonii, aby powiedzieć jej mieszkańcom jeszcze raz, że prawdziwie są 'dziećmi żyjącego Boga'. Przybywającą do Isaka Vassulę i towarzyszące jej osoby powitał Bernard Kuhn z Ogniska Miłości. Mieści się ono na wzgórzach, otoczonych polami ryżowymi. Pierwsze rozmowy dotyczyły rozwoju dzieła w Osaka, Kobe i w całej Japonii. Następnego dnia odbyło się spotkanie właśnie w Kobe. Było bardzo udane. Mieszkańcy Kobe wypełnili szczelnie salę, w której Vassula przemawiała, spragnieni otrzymania przesłania nadziei, które Jezus jej powierzył. Ludzie siedzieli nawet na zewnątrz, na podłodze, gdyż nie było już więcej miejsca w środku. Wspaniałe tłumaczenie przekazywało ludziom nie tylko orędzia w zrozumiałym dla nich języku japońskim, ale również - miłość i ogień, z jakim Vassula mówiła. Duch Święty, poprzez jej słowa dotykał serc obecnych, kiedy dzieliła się przesłaniem Jezusa.

 • Rumunia - 1999

  Vassula wśród oficjalnych gości zaproszonych przez rumuńskiego Patriarchę Teoktysta do udziału w historycznym spotkaniu z Janem Pawłem II

  Podróż do Rumunii zorganizowana w sposób nieoczekiwany i opatrznościowy ukazała, że Pan chciał, by Vassula była obecna w czasie tej historycznej wizyty Jana Pawła II u jego wschodniego brata, Błogosławionego Teoktysta, Patriarchy Kościoła prawosławnego rumuńskiego. Towarzyszyłam Vassuli będąc wraz z nią zaproszona oficjalnie przez zwierzchnika Kościoła prawosławnego rumuńskiego - Patriarchę Teoktysta. To było dla nas wielkim ułatwieniem. W środę 5 maja 1999 opuściłyśmy Genewę, aby się udać do Bukaresztu, w którym od kilku dni temperatura dochodziła do 27°. Jakież więc było nasze zaskoczenie, gdy przy lądowaniu ogłoszono, iż nie przekracza 7°. Rzeczywiście powitała nas straszna ulewa i lodowaty wiatr. To było tak jakby żywioły sprzymierzyły się do walki w obliczu szczęśliwego wydarzenia, do którego miało wkrótce dojść... Jednak w piątek, 7 maja, w dniu przybycia Ojca Świętego niebo się wypogodziło i tak pozostało do końca jego pobytu w Rumunii.

 • Liban - 1999

  Vassula w Libanie – 1999 – z J. E. Arcybiskupem L. Accogli

  Czas łaski. Nasze serca przepełnia radość, uwielbienia dla Pana, który uczynił dla Swych dzieci cuda, pozwalając nam przyjąć Vassulę w Bejrucie 17 kwietnia 1999, w sali przy kościele św. Eliasza w Antélias. Bóg pozwolił na to dzięki wielu tygodniom wewnętrznego przygotowania poprzez liczne spotkania, kontakty i modlitwę.

  PIERWSZE SPOTKANIE. W sobotę wieczorem arcybiskup Luigi Accogli oraz Vassula i siostra Marta wylądowali na lotnisku w Bejrucie. Była godz. 19.30. Lot był nieco spóźniony, a organizatorzy przyjmowali już przybywających na spotkanie, wlewając w ich serca nadzieję. Spotkanie miało się rozpocząć już o 20.30. Prawosławny ks. Teofil Pelgrims, był obecny na sali, bo przybył z Belgii dzień wcześniej. Byliśmy szczęśliwi i zaszczyceni obecnością J. E. Abi Nadera. Zakonnice i kapłani zmieszali się z tłumem. W sumie było około 900-1000 osób.

  Nasi goście dotarli na szczęście niezbyt zmęczeni. Yolla dokonała prezentacji i przywitała przybyłych. Ks. Teofil zaś powiedział wszystkim: “Pozwólcie pochwycić się Bogu, a pokój i miłość zamieszkają w waszych sercach. On naprawdę jest zmartwychwstały. Tak, On naprawdę żyje.”

 • Moskwa, 13-16 lipca 1999

  MOSKWA, 13-16 lipca 1999

  W towarzystwie swego kierownika duchowego, o. Teofila, Vassula wyjechała z Rzymu 13 lipca w kierunku Moskwy. Tu czekał na nią o. Rolf, kapłan katolicki, wraz z kilkoma członkami rosyjskiego Stowarzyszenia „Prawdziwe Życie w Bogu”. Przybywających witała kolorowa reprodukcja Najświętszego Oblicza Chrystusa z okładki I tomu w języku rosyjskim. Vassulę bowiem spotkała w Rosji wielka niespodzianka. Ogrom pracy dokonanej przez o. Rolfa umożliwił osiągnięcie długo oczekiwanego celu: dzięki darom katolików wydrukowano w rekordowym czasie 2 tys. egz. I tomu „Prawdziwego Życia w Bogu” w języku rosyjskim. Vassula podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do wydrukowania książki. Dzięki ofiarodawcom książkę rozdzielono za darmo. W środę 14 lipca Vassula miała pierwsze spotkanie w czytelni miejskiej biblioteki. Przybyło około 70 osób. Mówiła jak zwykle najpierw o swej duchowej drodze. Chciała przez to dać do zrozumienia, że nasz Bóg, przyjaciel człowieka, naprawdę nas szuka i że od początku stworzenia Bóg-Miłość pragnie żyć pośród ludzi nie jako daleki byt, ale jako Ojciec, przyjaciel, brat. Powinniśmy być zażyli wobec Boga, naszego Ojca.

 • Benin - 2000

  PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU - świadectwo Vassuli w Azji

  Japonia i Bangladesz, 2 -13 sierpnia 1999

  Te dwa kraje były po Rosji, w której Vassula przebywała w lipcu br., następnym krokiem Jezusa, który poprzez Vassulę, dzieli się Swoim Słowem i ogłasza Swe zbawcze orędzia na Dalekim Wschodzie. Św. Paweł przytacza następujące słowa proroka Ozeasza: "Nazwę lud nie mój - ludem moim, i nie umiłowaną - umiłowaną. I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego". (Rz 9,25-26). Rzeczywiście po raz kolejny na naszych oczach spełnia się to proroctwo. Żyjący Bóg i Ojciec wszystkich, posyła Swe echo, Vassulę, nawet do Japonii, aby powiedzieć jej mieszkańcom jeszcze raz, że prawdziwie są 'dziećmi żyjącego Boga'. Przybywającą do Isaka Vassulę i towarzyszące jej osoby powitał Bernard Kuhn z Ogniska Miłości. Mieści się ono na wzgórzach, otoczonych polami ryżowymi. Pierwsze rozmowy dotyczyły rozwoju dzieła w Osaka, Kobe i w całej Japonii. Następnego dnia odbyło się spotkanie właśnie w Kobe. Było bardzo udane. Mieszkańcy Kobe wypełnili szczelnie salę, w której Vassula przemawiała, spragnieni otrzymania przesłania nadziei, które Jezus jej powierzył. Ludzie siedzieli nawet na zewnątrz, na podłodze, gdyż nie było już więcej miejsca w środku. Wspaniałe tłumaczenie przekazywało ludziom nie tylko orędzia w zrozumiałym dla nich języku japońskim, ale również - miłość i ogień, z jakim Vassula mówiła. Duch Święty, poprzez jej słowa dotykał serc obecnych, kiedy dzieliła się przesłaniem Jezusa.

 • Rumunia i Grecja - 2000

  RUMUNIA I GRECJA, 3-4 grudnia 2000

  Wizyta Vassuli w Bukareszcie była jej czwartą podróżą do Rumunii.

  Najpierw w 1994 uczestniczyła w konferencji o ekumenizmie i duchowości na zaproszenie Światowej Rady Kościołów i metropolity Daniela Ciobotea z Mołdawii i Bukowiny. W maju 1999 Vassula została zaproszona przez Prawosławny Patriarchat Rumunii do uczestniczenia w spotkaniu z Papieżem i Patriarchą Bukaresztu. Vassula powróciła do Rumunii w czerwcu 2000. W grudniu dwa spotkania zostały zorganizowane w Bukareszcie przez p. Lianę Petrescu. Niegdyś relacjonowała ona politykę zagraniczną, najpierw w Cotidianul, a potem w Romania Liberá i obecnie w Tipofin Production, która publikuje dzieła religijne. Obecnie zaś orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu” i medziugorskie zainspirowały ją samą oraz grupę jej przyjaciół do życia głębokim życiem duchowym w prawosławiu, ale w duchowości prawdziwie ekumenicznej. Przyjęli bowiem również bogactwa Kościoła katolickiego, do jakich należy Różaniec św. Ta sama grupa wolontariuszy pracowała ciężko przed spotkaniami zamieszczając ogłoszenia w głównych gazetach i rozklejając zapowiadające spotkanie afisze na przystankach autobusowych, na budynkach i słupach ogłoszeniowych w całym Bukareszcie. Vassulę przyjęto na lotnisku 2 listopada 2000.