• Polska - 1994

  WIZYTA VASSULI W POLSCE W 1994 ROKU

  Vassula Ryden była gościem Polski w okresie Wie­­l­­kiego Postu od 24 do 26 marca 1994. Równocześnie przy­był do Po­lski duchowy kie­ro­wnik Vassuli, ir­la­n­dzki za­­­kon­­nik o. Michael O’Carroll, znany ma­rio­­­­log, au­­tor wielu teologicznych ksią­żek i arty­ku­łów, któ­ry to­wa­rzy­szył jej wówczas we wszystkich podróżach. Od­­­by­ły się z nimi trzy spo­­t­ka­nia. 24 marca w ko­ś­ciele Ma­­tki Bożej Mi­łosierdzia w Warsza­wie; 25 marca w Ba­zy­­li­ce Wniebowzięcia w Ka­towicach-Pane­w­ni­kach oraz w sali Szkoły Pod­­sta­wo­wej nr 2 w Chorzowie; 26 marca w Hali A­rena w Po­zna­niu.

  Wizyta Vassuli w naszym kraju na­­znaczona zo­­­­­­­­­stała dwoma szcze­gólnymi wy­da­rze­niami, które wy­ró­ż­ni­ły Polskę. W piątek, w Zwias­to­w­­a­nie Pa­ń­­­s­kie, przeżyła publicz­nie Mę­­­kę Je­­zu­sa Chry­s­tu­sa. Jezus prze­kazał jej w tym cza­sie O­rę­dzie dla Po­l­ski. Następnie na Lot­nis­ku Okęcie 27 marca, tuż przed odlotem do Zurychu, w obec­noś­ci kilku­nas­tu świadków, przekazała ustnie, a potem za­pi­sała O­rę­dzie ręką pro­wadzoną przez Jezusa.

  Pozostała w naszej pamięci jako «narzędzie» ci­che, skro­­­m­ne, sku­pione, odwołujące się w głębo­kiej i pro­s­tej mą­d­rości do Bożych Słów na trwale zapi­sa­­nych w jej se­rcu. Zró­w­noważona i – mimo ata­ków – spo­­ko­jna, każ­dym słowem, gestem, zacho­wa­­niem wska­zy­­wała na Bo­ga jako je­dyny cel i źró­­d­ło siły w jej i naszym życiu. «To jest Boże O­rę­dzie, nie moje – mó­wi­ła – i ka­żdy z was ma ja­kieś za­danie w Bo­żym pla­nie.»

 • Polska - 1996

  ŚWIADECTWO VASSULI W ROKU 1996

  W roku 1996 Vassula przybyła do Polski po raz drugi w miesiącu poświęconym Najświętszemu Sercu Je­zu­sa. Pierwsze spotkanie nie­mal­ natychmiast po przylocie do Polski, odbyło się na stadionie "Skra" w centrum War­szawy, w piątek 21 czerwca 1996 o godz. 17.00. Przybyłych po­witało słońce i serdeczność zebranych... Aby po­słu­chać Bożego po­słańca przybyli wszyscy: dorośli, młodzież, a nawet dzieci. Vassula odmówiła dziesiątkę Różańca w intencji jedności w ję­­zyku aramej­skim, którym posługiwał się Jezus Chrystus. Zgroma­dze­ni odpowia­dali na wezwania po polsku. Po modlitwie zabrał głos ojciec Michael O’Carroll.

 • Belgia - 1995

  VASSULA W BEAURAING

  W dniu wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes sanktuarium Matki Bożej w Beauraing wypełnił tłum złożony z 7000 osób. Liczba od dawna niespotykana w belgijskich kościołach, choć sanktuarium w Beauraing ożywa modlitwą i śpiewem wielotysięcznego tłumu przez kilka dni w lecie. Odbywają się tam wtedy letnie rekolekcje dla grup Odnowy w Duchu Świętym z całej Belgii. Co przyciągnęło wiernych do pogrążonego w zimowym śnie miasteczka? Spotkanie z Vassulą Ryden. W pierwszym spotkaniu, przed kilku laty, w brukselskim kościele św. Michała, brało udział zaledwie 600 osób. 11 lutego 1995 przyjechało ich 7000. Czyż Jezus nie zapowiedział nam, że Jego Orędzie będzie jak źródło, które się z wolna rozszerzy, a potem przekształci w ogromny ocean? (20.05.87)

  Na długo przed zapowiedzianym na godz. 15:30 rozpoczęciem kościół był już zapełniony: Belgowie z części francuskojęzycznej oraz flamandzkiej, Francuzi, Holendrzy, mieszkańcy Luksemburga... Mimo ogromu nowoczesnej betonowej świątyni nie wszyscy znaleźli miejsce. Na szczęście w podziemiach krypty przewidzianej dla 400 osób system wewnętrznej telewizji z ogromnym ekranem pozwolił tym, którzy się spóźnili, uczestniczyć w spotkaniu naprawdę "z bliska". Niespodziewane przybycie Holendrów oraz fakt, że Belgia jest krajem dwujęzycznym doprowadził w ostatniej chwili do podjęcia decyzji o tłumaczeniu świadectwa Vassuli na język holenderski. Orędzia otrzymuje po angielsku, tu mówiła jednak, jak w wielu krajach, po francusku.

 • Brazylia - 1997

  VASSULA W BRAZYLII

  Vassula pod koniec 1997, w październiku, była w północnej Brazylii. Oto relacja ojca Milheiro oraz słowa powitania wygłoszone przez biskupa Joao Evangelistę Terra. Vassula dała świadectwo swego nawrócenia i przedstawiła powierzone jej orędzie m. in. w mieście Fortaleza. Vassula, ojciec Milheiro (tłumacz i wydawca "Prawdziwego Życia w Bogu" po portugalsku), s. Izabella, ks. Michel i José Beneval ze Stowarzyszenia Prawdziwe Życie w Bogu z Joinville zostali przyjęci przez gospodarzy.

  W poprzednich dniach, gdy grupka organizatorów zabierała się do pracy, szatan zaczął wkraczać w plany Pana. Udało mu się doprowadzić do zamieszania i do silnej opozycji ze strony różnych osób. Nie dziwi to jeśli przypomnimy sobie słowa z książki "Jestem córką Kościoła" ojca Marii Eugeniusza od Dzieciątka Jezus ocd. Napisał on: "Pomiędzy mocami zła demon spełnia rolę prowadzącego subtelną i potężną grę. Jego nienawistna zazdrość nie pozwala mu na zachowanie spokoju w obliczu duszy, która wkrótce wymknie się mu definitywnie i niebawem zacznie mu szkodzić. Ta dusza stała się jego osobistym wrogiem. Używa więc przeciw niej wszelkich środków swej mocy. Do działań już nam znanych dołączy działanie bardziej zewnętrzne... Aby powstrzymać postępowanie tej duszy naprzód i sparaliżować jej działanie demon podburzy wszystkie osoby i rzeczy. Wszystko będzie dla niego odpowiednie: użyje namiętności ludzi i ich dobrych pragnień, praw przyrody, przez które zadziała, wprowadzając poruszenie i zamęt, sprzeciw i prześladowanie."

 • Indie - 1998

  VASSULA W INDIACH

  Kiedy w styczniu 1998 roku samolot wylądował w Bombaju była godz. 20:30. Wyczerpana długą podróżą Vassula wraz z towarzyszącymi jej osobami musiała stawić czoła ciężkiemu doświadczeniu. W czasie kontroli paszportowej okazało się, że na lotnisku nie zostanie wydana wiza. Władze indyjskie są pod tym względem bardzo surowe: zakazały przybyłym opuszczenia lotniska i nakazały natychmiast usunąć wszystkich jak przestępców.

  Jedynie o. James Fannan posiadał wizję, którą otrzymał, kiedy udawał się na pogrzeb Matki Teresy z Kalkuty. On mógł więc przejść przez kontrolę. Po poinformowaniu o tym co zaszło władz samolotu oraz po sprawdzeniu i zabezpieczeniu bagaży wyszedł spotkać się z przyjaciółmi, czekającymi na zewnątrz, żeby z nimi naradzić się, co w tej sytuacji uczynić.

  Na chwilę wróciła nadzieja, gdy pojawiła się Vassula. Niestety otrzymała ona jedynie pozwolenie, żeby wyjść na kilka minut w towarzystwie strażnika lotniska porozmawiać z tymi, którzy oczekiwali jej na zewnątrz.

 • Peru, Chile, Ekwador - 1998

  VASSULA W PERU, CHILE I EKWADORZE

  Do Limy Vassula przybyła 13 lutego 1998. Nazajutrz, 14 lutego, o godz. 10:00 przeprowadził z nią rozmowę ksiądz Vincente Santili, salezjanin. Rozmowa odbyła się w domu państwa Barbagelata, organizatorów przyjazdu Vassuli do Peru. Ks. Santili posiada profesjonalny sprzęt i gromadzi dokumentację dla katolickiej telewizji peruwiańskiej (Canal 17). Wywiad ten miał być nadany wkrótce po wyjeździe Vassuli. Ks. Santili prezentuje też nagrywane przez siebie kasety video w szkołach i wspólnotach salezjańskich. Na koniec nagrania wyraził on swoje wielkie zadowolenie. Poruszyła go prostota, naturalność i zwłaszcza głęboka pewność wypowiedzi Vassuli, kiedy przekazuje ona swoje doświadczenia. Uznał je za wiarygodne. O 12.00 - konferencja prasowa w Musée de Osma, w dzielnicy Barranco. Przybyło wielu dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych. Vassula odpowiedziała na ich liczne pytania.

  O 18:00 sprawowana była msza św. w Kościele św. Piotra, w centrum Limy. San Pedro to stary kościół księży Jezuitów, z wielkimi ołtarzami rzeźbionymi w drewnie, pokrytymi złoceniami. Ma rangę bazyliki mniejszej i jest to sanktuarium narodowe Najświętszego Serca Jezusa. Vassula podziwiała rzeźbę Najświętszego Oblicza Jezusa wystawioną w jednym z ołtarzy. Powiedziała, że wyraz oczu przypominał Jezusa, którego widzi oczyma duszy.

 • ONZ - 1998

  VASSULA W ONZ 1998

  24 października 1998, Organizacja Narodów Zjednoczonych świętowała 50-lecie swego oficjalnego powstania, w 1948 roku. Państwa członkowskie podpisały obecną kartę 23 października 1948. Z początkiem 1998 roku Vassula została poproszona, ażeby w czasie swej 4-tygodniowej podróży po USA, udać się do siedziby ONZ, w Nowym Jorku i porozmawiać z grupą roboczą o Hymnie Miłości z Nieba, otrzymanym od Chrystusa. Grupa robocza ustaliła datę tego spotkania na 23 października 1998, czyli w dniu 50 rocznicy podpisania układu. Wspaniałe są dzieła Ducha Świętego! Podczas wizyty w ONZ Vassuli towarzyszyło 10 osób, w tym Niels Christian Hvidt, z Rzymu, Techla Johides i John Lynch, z Nowego Jorku oraz Bob Carroll z Wydawnictwa Trinitas.

 • USA - 1998

  Vassula w Ameryce Północnej, 23 października - 1 listopada 1998

  Podróż złożona z 12 spotkań w Kanadzie i w USA rozpoczęła się w sali konferencyjnej w światowym centrum Narodów Zjednoczonych 23 października 1998, w dniu, kiedy ONZ świętowało swe pierwsze wspólne spotkanie. Vassula zakończyła tę podróż w San Francisco, w Herbst Theater, tam gdzie pierwsza karta ONZ została podpisana w 1946. Pan bez wątpienia ujawni nam w swoim czasie znaczenie tej zbieżności, lecz już odpowiedź na Jego Wezwanie w tych dwóch miastach i we wszystkich innych, które Vassula odwiedziła podkreśla fakt, że wszędzie istnieje pilna potrzeba "pokoju, którego świata dać nie może". I tak właśnie dzięki tajemniczym drogom Boga, o których św. Paweł pisze, że aniołowie są nimi zaskoczeni, orędzia "prawdziwe Życie w Bogu" trafiły nawet do ONZ.

 • Japonia, Bangladesz, Indie - 1999

  Świadectwo w Japonii i Bangladeszu, 2 - 13 sierpnia 1999

  Te dwa kraje były po Rosji, w której Vassula przebywała w lipcu tego samego roku, następnym krokiem Jezusa, który poprzez Vassulę, dzieli się Swoim Słowem i ogłasza Swe zbawcze orędzia na Dalekim Wschodzie. Św. Paweł przytacza następujące słowa proroka Ozeasza: "Nazwę lud nie mój - ludem moim, i nie umiłowaną - umiłowaną. I stanie się: w miejscu, gdzie im powiedziano: Wy nie jesteście ludem moim, tam nazywać ich będą synami Boga żywego". (Rz 9,25-26). Rzeczywiście po raz kolejny na naszych oczach spełnia się to proroctwo. Żyjący Bóg i Ojciec wszystkich, posyła Swe echo, Vassulę, nawet do Japonii, aby powiedzieć jej mieszkańcom jeszcze raz, że prawdziwie są 'dziećmi żyjącego Boga'. Przybywającą do Isaka Vassulę i towarzyszące jej osoby powitał Bernard Kuhn z Ogniska Miłości. Mieści się ono na wzgórzach, otoczonych polami ryżowymi. Pierwsze rozmowy dotyczyły rozwoju dzieła w Osaka, Kobe i w całej Japonii. Następnego dnia odbyło się spotkanie właśnie w Kobe. Było bardzo udane. Mieszkańcy Kobe wypełnili szczelnie salę, w której Vassula przemawiała, spragnieni otrzymania przesłania nadziei, które Jezus jej powierzył. Ludzie siedzieli nawet na zewnątrz, na podłodze, gdyż nie było już więcej miejsca w środku. Wspaniałe tłumaczenie przekazywało ludziom nie tylko orędzia w zrozumiałym dla nich języku japońskim, ale również - miłość i ogień, z jakim Vassula mówiła. Duch Święty, poprzez jej słowa dotykał serc obecnych, kiedy dzieliła się przesłaniem Jezusa.

 • Rumunia - 1999

  Vassula wśród oficjalnych gości zaproszonych przez rumuńskiego Patriarchę Teoktysta do udziału w historycznym spotkaniu z Janem Pawłem II

  Podróż do Rumunii zorganizowana w sposób nieoczekiwany i opatrznościowy ukazała, że Pan chciał, by Vassula była obecna w czasie tej historycznej wizyty Jana Pawła II u jego wschodniego brata, Błogosławionego Teoktysta, Patriarchy Kościoła prawosławnego rumuńskiego. Towarzyszyłam Vassuli będąc wraz z nią zaproszona oficjalnie przez zwierzchnika Kościoła prawosławnego rumuńskiego - Patriarchę Teoktysta. To było dla nas wielkim ułatwieniem. W środę 5 maja 1999 opuściłyśmy Genewę, aby się udać do Bukaresztu, w którym od kilku dni temperatura dochodziła do 27°. Jakież więc było nasze zaskoczenie, gdy przy lądowaniu ogłoszono, iż nie przekracza 7°. Rzeczywiście powitała nas straszna ulewa i lodowaty wiatr. To było tak jakby żywioły sprzymierzyły się do walki w obliczu szczęśliwego wydarzenia, do którego miało wkrótce dojść... Jednak w piątek, 7 maja, w dniu przybycia Ojca Świętego niebo się wypogodziło i tak pozostało do końca jego pobytu w Rumunii.