9 maja 2017 - Włochy

 

W przeddzień świadectwa we Włoszech.

 

– Ja jestem. Zaprawdę mówię ci: Ja jestem z tobą, zawsze z twoją Świętą Matką, aby ci towarzyszyć, jak i z tymi, których powołałem, aby byli u twego boku. Córko, pojmij, że modlitwa jest ważna. Kiedy przemawiasz w Moje Imię na temat Słów, jakie Ja sam ci dałem, te Słowa są Słowami Mądrości. Kiedy wasze serca pałają na dźwięk Słów Mądrości, ten płomień jest dla Mnie modlitwą. Ja Jezus kocham was wszystkich. Ja Jezus, jestem zawsze blisko ciebie w twoich misjach i wszędzie dokądkolwiek idziesz. Błogosławię ludzi, którzy gromadzą się przy tobie.

 

Miłość kocha was wszystkich IC

 

 

30 maja 2017

 

– Ja jestem. Ja Jezus błogosławię cię za twoje niestrudzone wysiłki! Bądź zawsze radosna i gotowa dzielić się wszystkim, co ci dałem. Posługuj się wszystkim, co ci dałem, aby nauczyć Mój Lud odkrywania Woli Mojego Ojca. Nigdy nie pozwól sobie na samozadowolenie. Czyń wszystko, co możesz, aby żyć w pokoju.

 

– Jedyne, o co Cię proszę, jedyne, czego od Ciebie oczekuję, to, abym ujrzała Twoją Świętą Twarz i mogła Ją zawsze oglądać! Pragnę żyć z Tobą i chciałabym, abyś Ty nieustannie przebywał w moim sercu, abym we dnie i w nocy rozkoszowała się Twoją Słodyczą! Nie ukrywaj więc przede mną Twojej Twarzy! Są też tacy, którzy są ślepi na Twoje Dzieła, na Twoje Orędzia, na Twoją Słodycz. W przeszłości, dawni prorocy, którzy poznali smak prześladowania, prosili Ciebie o pomoc, domagali się ukarania swoich prześladowców za ich złe czyny, za zło jakie popełnili, prosili, abyś nie był głuchy na ich błagania! Fałszywi świadkowie bez przerwy powstają przeciw mnie i przeciw Twojemu Dziełu. Nawet pojawiają się pośród tych, którzy wydają się iść za Twoimi Orędziami, a sprzeciwiają się w pewnych sprawach, o jakich mówię i przeciwstawiają mi się. Co powinnam czynić?

 

– Powiedz im, że to Ja, Jezus, zaplanowałem to Dzieło i to Ja je zbudowałem. Przede wszystkim to Ja położyłem fundamenty, potem wezwałem ciebie, abyś była Moim heroldem, powierzyłem Moje Dzieło tobie, a nie im. Ciało i krew nie są duchowe, są ograniczone, a te ograniczenia nigdy nie mogą zaakceptować prawa Boga.[1] Teraz, Vassulo, spójrz w całej prawdzie: czy kiedykolwiek odczułaś żądło twoich wrogów?

 

Czy nie otwierałem przed tobą szeroko przestrzeni? Kto sprawił, że w obliczu twoich wrogów rozkwitłaś na nowo? Moje ścieżki to miłość i prawda. Pamiętaj, że obiecałem czuwać nad twoją duszą, udzielać ci schronienia i pomagać. Potrzebujesz ochrony, aby zachować niewinność i nieskazitelność. Postawiłem Anioła u twego boku, aby cię strzegł i napełnił szczęściem oraz uśmiechem, aby twój duch trwał w uniesieniu, abyś wyśpiewywała Mój Hymn Miłości społeczności, jaka na to nie zasłużyła[2], aby rozweselił twoje serce jak wino, abyś mogła przekazać im tę dźwięczną przemowę. Powiedziałem, że będę twoim przewodnikiem i twoim doradcą i że będę nad tobą zawsze czuwał. Zatem nie lękaj się!

 

Kiedy napominasz ludzi, choć unikasz posługiwania się Moim Imieniem, Mój Duch, który zamieszkał w tobie, Sam pozwala ci odkryć, co jest słuszne, a co – fałszywe. Wtedy stajesz się świadkiem. Mój Duch spleciony w ten sposób z twoim duchem, daje świadectwo. Bądź cierpliwa wobec tych, którzy ci się sprzeciwiają. Znoś ich tak, jak Ja znosiłem tych, którzy wywoływali Mój gniew. O, tak, Ja ich znosiłem przez wzgląd na tych, którym chciałem okazać Moje Miłosierdzie. To nie jest łatwe, Moje dziecko, lecz ode Mnie zaczerpnij siłę. Pamiętaj też, że wystarczy ci Mojej łaski...[3] Usłyszałem, jak powiedziałaś: „brakuje miłości”. To w istocie największa gorycz, jaką otrzymuję od Mojego Kościoła! Ukazuję ci błędy popełnione przez niektórych, abyś ich zganiła, przypominając, że Moje Dzieło jest całkowicie duchowe i szlachetne i nie ma odniesienia do jakiejkolwiek pracy administracyjnej. To dla Mnie w najwyższym stopniu wstrętne i zasmuca Mojego Ducha, kiedy oni demonstrują swoją niezgodę – z gniewem – schodząc z prostej drogi pokoju i harmonii, ranią swoje dusze i kompromitują swoją wiarę.

 

Pójdź, Moja Vassulo! Twoja gorliwość staje się też czasem bodźcem dla tych, którzy nie zawsze są gotowi przyjąć, że to Ja cię posłałem do nich jako dar. Wielu z tych, którzy Mnie znaleźli, jeszcze pielęgnuje w sobie światowe ambicje. Tym mówię: oczyśćcie się i pozwólcie Mojemu Świętemu Duchowi jeszcze raz was całkowicie odnowić. Odziedziczycie Życie Wieczne! Połóżcie kres waszym sporom i kłótniom o Moje dzieło. Idźcie za Moim Wezwaniem, lecz z Pokojem i Nieskazitelnością, z Radością, a przede wszystkim z Miłością.

 

Pójdź, córko, twój bieg się nie skończył. Zatrzymaj swoją dłoń w Mojej Dłoni. Wyznaczyłem cię na apostoła tego Końca Czasów. Zaprowadzę cię tam, gdzie chcę, wylewając na ciebie obficie Mój zapach, pocieszając cię, podczas tej wędrówki. Pójdziemy razem znosząc te same cierpienia, jakie Ja znosiłem. Miłość jest u twego boku. Kochaj Mnie i pamiętaj: Kościół ożyje! IC

 

 

26 lipca 2017

 

– Pan jest moją mocą, moją radością,

moim oddechem, moim uśmiechem,

moim zwycięzcą, moim zbawieniem!

Oto Kim jesteś i jakiego Cię wychwalam.

Ty jesteś Królem wszechświata!

 

– Moja Vassulo! Porzuć tłumy i przyjdź do Mnie! Nie ryzykuj pozostając z daleka ode Mnie. Kwiatuszku, mówi do ciebie Moja Obecność. Dobre ziarno, jakie w tobie posiałem, otoczy chwałą Mnie i Mojego Ojca, który rozkoszuje się twoją nędzą i twoją niepewnością. Wyznaczyliśmy ciebie do przekazania Naszego Słowa jako Przypomnienia, ale również jako ostatniego Ostrzeżenia. A dlaczego? Z powodu ogromu Miłości, jaką mamy dla was wszystkich!

 

Niech to pokolenie się dowie, że to jest Nasze Dzieło. Widzisz, Vassulo, Ja, Bóg, nikogo nie opuszczam. Nawet jeśli większość ludzi stała się ślepa i jest przeciwko Mnie, Ja ci mówię, to tylko na krótki czas, to nie potrwa wiecznie, nie! Celem Mojego wezwania jest doprowadzenie wszystkich do nawrócenia i uratowanie ich! Wygnam bezbożność jednym spojrzeniem na nich. A jak w przeszłości polegli bohaterowie, herosi silniejsi od lwów? Właśnie tak upadną tysiące i poddam ich Moim Zasadom i nie będzie nikogo, kto by kwestionował Moje Przykazania lub Moje Słowo.

 

Moje Słowo ma moc i żar jak pochodnia. Potrafi sprawić, że spadnie deszcz, może też spowodować, że spadnie ogień. Moc Mojego Słowa może przenosić góry i obalać królestwa; może przekształcać pustynie w bujne ogrody; może powodować cuda; może wyniszczyć miasta, które się dopuściły odstępstwa i żyją w ciągłym grzechu. Moje Słowo dokonuje cudów, odnawia serca, wskrzesza umarłych, roztapia góry jak wosk, wnosi światło tam, gdzie panowała ciemność. Moje Słowo działa i żyje i – tak – tnie jak miecz obosieczny, a nawet dokładniej, jak mówi Pismo Święte.[4] „Może przeniknąć aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Moje Słowo jest zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.”

 

To wszystko na dziś, Vassulo, poświęcaj się dla Moich Spraw, kierując na Mnie, twego Umiłowanego, niepodzielną uwagę! Trwaj w Mojej Miłości. Wszystko, o co ciebie ostatecznie proszę, to abyś odwzajemniła tę miłość, jaką Ja mam dla ciebie i abyś Mi pozwoliła odpocząć w tobie tak, jak Ja ci pozwalam odpoczywać we Mnie...

 

Działaj bez lęku w Moje Imię!

 

Miłość cię kocha. IC

 

 

31 sierpnia 2017

 

– Ja Jestem. Niewiele wiedziałaś o Moim Królewskim Planie, jaki miałem wobec ciebie. Moje Oczy od dawna spoczywały na tobie! Przeznaczyłem cię do tego, abyś Mi służyła z miłością, z oddaniem, Mnie – jako Zwycięzcy nad twoim sercem, nad całym twym jestestwem i abym Ja odpoczął w tobie... 

 

Nadal tego nie widzisz? Nie widzisz jeszcze na sobie Znaków? Miłość jest u twego boku, zawsze! Zawsze! IC

 

 

18 września 2017

 

Po kilku nieporozumieniach i zastrzeżeniach ze strony pewnych osób, które uczestniczyły w naszej pielgrzymce do Moskwy, które zastanawiały się także nad tym, dlaczego nie mam kapłana jako kierownika duchowego.

 

– Moja Vassulo, módl się za te dusze, które Mnie zasmucają. Mówiąc, że przemawiają w Moje Imię i otwarcie deklarując, że to Mój Duch ukazuje im Prawdę, a w rzeczywistości, ujawniają to, co jest w ich sercu. Tak! Każdy człowiek osądza według tego, co zawiera jego serce!

 

Ja jestem twoim Pasterzem i Mój Duch Rady udziela ci niezawodnie wskazówek.

 

Powiedziałem, że w Moich Orędziach są fragmenty, które są zakryte i trudne do zrozumienia, jednak są one takie dla tych, o których mówił Prorok Izajasz: ‘słuchać będziecie, a nie zrozumiecie’[5].

 

Vassulo, Ja Chrystus, jestem z tobą cały czas! IC

 

 

24 września 2017

 

– Powstań, mała przyjaciółko, i znajdź schronienie w Moim Sercu. Moje Serce jest twoim schronieniem. Wszystkie Moje Pouczenia, jakich ci udzieliłem, nie były daremne. Czy nie słyszałaś, że Moje Oczy czuwają nad tymi, którzy Mnie kochają i że Ja jestem ich potężną obroną i ich silnym wsparciem? Ja jestem ich osłoną przeciw pustynnym wiatrom, ich schronieniem przed słońcem w południe, ich Obrońcą, który zapobiega ich potknięciu się, zabezpiecza ich przed upadkiem.[6]

 

Ja jestem twoim Umiłowanym, który pochwycił twoje serce w pierwszych dniach, aby cię prowadzić i dobrze się tobą opiekować. Ja jestem Chrystusem, córko. Połączyłem cię ze Mną, abyś mogła otoczyć Mnie chwałą. Żyję w ciszy twego serca. Nie pozwól nikomu cię pilnować. Ja jestem twoim jedynym wsparciem. Oczerniający cię gromadzą węgle żarzące na swoje głowy.[7]

 

Umiłowana, na twoją głowę została wylana mirra, kapiąca z Moich Palców, aby cię namaścić, aby cię upiększyć, aby Moje Oblicze ukazało się na tobie i aby twoje rysy przeniknęły się z Moimi, widzisz?

 

Kiedy z tobą rozmawiam, ta Moja słodka rozmowa sprawia, że rozkoszuję się twoją duszą w Moim objęciu. Moich słów, z jakimi się do ciebie zwracam, nie zachowuj jedynie dla siebie, lecz wylej je jak niezliczone kaskady rzek, jak słodkie wino na całe Moje stworzenie. Namaszczę twoje wargi pieśnią radości i uwielbienia, abyś wypełniła przyrzeczenia, jakie Mi złożyłaś. W ten sposób przekażesz ludziom Moją Miłość – dar Mojej Miłości.

 

Chcę, żebyś pozostała skromna, ale też abyś miała serce szlachetnego wojownika. Bądź spragniona Mojej miłości, a nie – ludzkiej pochwały. Bądź raczej jak lampa błyszcząca na świętym świeczniku. Poddałem cię wielu próbom, ale dzięki nim Moje Imię zostało otoczone chwałą. To był Mój sposób troszczenia się o ciebie, abyś wzrastała i chciała się uczyć.

 

Tak więc mówię do ciebie, Moja umiłowana – z którą Mnie połączyła słodka rozmowa, a ciebie ze Mną – że Ja nigdy nie zawaham się, aby cię ukoić Moją obecnością! Ja, Jezus, błogosławię cię i wszystkich tych, których wezwałem, aby ci pomogli w twojej misji!

 

 

25 września 2017

 

– Ja Jestem. Daję ci Mój Pokój... pokój, pokój tobie, która byłaś tak daleko, a Ja przyprowadziłem cię do Moich zasad.

 

Goliat był olbrzymem, budzącym strach, niepokonanym, lecz pokonał go i zwyciężył Dawid.[8] We wszystkich epokach to Ja byłem Zwycięzcą. Znany jestem z obalania królestw i z tego, że potrafię usłać narody umarłymi, kiedy się sprzeciwiają Mojemu Przejściu. I jak mówi Pismo Święte, to Ja dokonam pomsty. Ja przyjdę z odpłatą.[9]

 

A dziś zaprawdę mówię ci to, co mówiłem niegdyś: pozostań Mi wierna, trzymaj się Mnie i ufaj Mi, zależąc tylko od Mojej Mocy. Pamiętaj, że Ja jestem u twego boku. Zatem nie błąkaj się sama ani nie wchodź na wyboistą drogę. Tego bowiem, kto Mi ufa i przestrzega Mojego Prawa, Ja będę strzegł. Czyż nie byłem z tobą przez cały ten czas i czy cię nie trzymałem za rękę, aby cię prowadzić i ci doradzać? Moje Serce tęskni z miłości do ciebie, małe chwiejne stworzenie. Twoja nicość Mnie przyciąga i uwodzi. Postępuj według Moich ustaw, a ci, którzy przedstawiają Goliata w twojej epoce, upadną.

 

Powiedziałem już dawniej, że jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, powinnaś go nakarmić, a jeśli jest spragniony, powinnaś mu pozwolić się napić. W ten sposób zgromadzisz węgle żarzące na jego głowę. Opieraj się złu i pokonuj go dobrem! Odpłacaj za zło – miłością.[10] Trwaj u Mego boku, Moje dziecko!

 

A teraz, Moja córko, ofiarowałem ci gorliwość, jakiej potrzebujesz, aby Mnie otoczyć chwałą. Twój zapał był bodźcem dla wielu ludzi i dla wielu narodów. Jesteś jak kamień w procy...

 

To Ja jestem tym, który napełnia twoje usta. Potrzebuję wielkiego ubóstwa i słabości, aby przezwyciężyć podział, przezwyciężyć to zło, które rozprzestrzeniło się na wszystkie narody jak mgła. Módl się, módl się. Modlitwy są tak miłe jak deszcz, spadający na spragnioną ziemię. Ofiarna miłość będzie jak błogosławieństwo, które orzeźwia każdy naród. Wtedy napełnią się one bogactwem pokoju i radości, a wiele istnień zostanie wykupionych z niewoli.

 

Bądź żywym przykładem, ikoną pojednania, naprawiaj mosty. Szerz Moje wezwanie do Jedności w różnorodności, nawet jeśli nie potraktują cię sprawiedliwie te usta, które krytykują twoje kroki po krwawych śladach Moich Stóp.

 

Ja mogę przełamać bariery, które was rozdzielają. Tak! Będę błagał o pokój poprzez ciebie i taką prośbę masz wypowiadać w Moim Imieniu: niech się wszyscy pojednają z Bogiem, waszym Ojcem w Niebie.

 

Wielu wyniosłych monarchów zostało powalonych na ziemię i mimo ich bogactwa dotknęła ich hańba. Z największym zdumieniem odkryli coś, o czym nigdy nie słyszeli, że to Ja wszystkiego dokonałem. Tak, jak powiedziałem: obaliłem trony panujących, a na ich miejsce wprowadziłem pokornych i tych, w których mam upodobanie. Obaliłem potężnych, takich jak Goliat, a podniosłem słabych i pokornych, aby ich pokonali.

 

Ja Pan, zstąpię z Mojej Siedziby, teraz jako Małżonek i dam nowe życie: pokój i radość sercom, światło oczom, nadzieję mężczyznom i kobietom, jeśli oddadzą Mi swoją wolę i usłyszę krzyk skruchy, wtedy osłonię ich Moją obecnością, a Dawid znów pokona Goliata.

 

Tchnąłem na ciebie mirrę, a Moje spojrzenie skierowane stale na ciebie osłoniło cię przed złem.

 

Zgromadźcie się wszyscy, a Ja, Bóg Pokoju, będę z wami, Moje dziecko. IC

 

 

29 listopada 2017

 

– Moja Vassulo, daję ci Mój pokój. Pozwól, że ci przekażę Moje Słowo. Wierna służebnico, Ja, twój Zbawiciel, złożyłem w tobie Moje słowa po to, by ukazać Moją Chwałę w tobie. Duszo, która byłaś tak nikczemna i tak daleka od Prawdy, zanim nakarmiłem cię piersią Mojego Słowa, wstań teraz i odważnie udaj się do opuszczonych miejsc zajętych przez demona[11], w których ludzie wciąż chodzą w ciemnościach. Pokaż im Moje Miłosierdzie, Moją Wierność, pokaż im Moją Słodycz. Odbuduj w ten sposób Mój Dom i sprowadź ich z powrotem do Mnie! Pociesz Mój Lud.

 

Posłuchaj, kiedy cię uformowałem, twój bieg się rozpoczął, jak bieg sportowca, którego celem jest wygranie wyścigu. Rzuciłem cię w ten bieg, ale opasałem cię Prawdą, abyś mogła iść pomiędzy wilki, pamiętasz?[12] Przez te wszystkie lata, które minęły, Moja Ręka nigdy nie puściła twojej ręki z obawy, ażeby jakiś duch nie oderwał cię ode Mnie. I jak latarnię, która świeci, gdy jest pełna oleju, nadal wiernie uzupełniałem twoje zapasy, aby utrzymać twój płomień przy życiu.

 

Kiedy upadasz na duchu, wtedy Majestatyczna Moc rozpalona Wspaniałością otacza cię zapachem Mojej Szaty na oczach twoich wrogów, którzy ukrywają się w dolinie zapomnienia i śmierci. Gdy przechodzisz przez rozpalone pustynie z podniebieniem bardziej wysuszonym niż pergamin, u twego boku Ja jestem, a Mój kielich obficie syci twe usta.[13]

 

Gdyby przyjaciele zwrócili się przeciwko tobie, opuszczając cię i smucąc, wtedy uobecniłaby się Moja Czuła Miłość, która wydając zapach pocieszyłaby serce umiłowanej, całując twe czoło. Olej spłynąłby z Moich Rąk, na twoją głowę i na twoje usta, namaszczając cię całą i przypominając ci, że Ja jestem zawsze twoim Wiernym Towarzyszem, Stróżem twojego serca.

 

Gdyby drzwi zamknęły się przed tobą, aby cię zniechęcić, wtedy Moje Oblicze, zajaśniałoby nad tobą, obficie obdarzając cię błogosławieństwami, przypominając ci, że Mój dom – dom Jahwe – jest twoim miejscem zamieszkania.[14]

 

Nawet gdybyś była czasem bardzo nękana przez wrogów, nie pokonają cię. Moje Złote Berło podniesie się i zmiecie ich.

 

Moje Skrzydła to twoje tajemne schronienie.[15] Moja Dobroć i Łaskawość – twoja nieustanna nadzieja. Moja Boska Miłość to uzupełnienie zapasów twej duszy. Ja jestem Twierdzą Ocalenia dla namaszczonej przeze Mnie. Czy ktoś mógłby ci dać takie bogactwo? Takie bogactwo Łask i Cnót?

 

Roztaczam bogactwa i wspaniałości Mojego Królestwa i Chwałę Mojego Majestatu, rozwijam Szlachetny Temat Mojej Miłości. Wszystko jest poddane Mojej Mocy i Mojej Władzy. Zatem ty, której było dane rozradować się Moją Słodyczy i zakosztować Mojej Dobroci i która pozwalasz Mi na odpoczynek w tobie, bądź silna i pokładaj we Mnie swoją nadzieję każdego dnia twojego życia. Twoje mieszkanie jest we Mnie i nigdzie indziej...

 

 

11 grudnia 2017

 

– Moje dziecko, wychwalaj Moje Imię Trzykroć Święte! Nie zważaj na tych, którzy okazują ci wzgardę i lekceważenie! Złe usposobienie niszczy osobę, która je posiada. Zważaj tylko na to, co Mnie się podoba, bo to właśnie oddaje Mi cześć.

 

Znany jestem z ukazywania Mojej Siły, kiedy Moje potężne Miłosierdzie jest poddawane w wątpliwość. Uwieńczę powodzeniem wszystko, w czym mam upodobanie i co jest zgodne z Moją Wolą i każde działanie zmierzające do dobra.[16] 

 

Ci zaś, którzy byli w potrzebie zawołają do Mnie:

 

„W moim udręczeniu długo czekałem na Miłosierdzie Boga, prosząc Go o pomoc. Teraz wreszcie Jego Miłosierdzie pochyliło się ku mnie z Nieba. Mój Bóg usłyszał mój płacz. O Boże, Jahwe, Ty nigdy nie przestałeś czynić cudów. Błogosławiony niech będzie Jahwe, który nieustannie czyni cuda przez wzgląd na ogromną Miłość, którą ma dla nas....”.

 

A wtedy Ja udzielę tej rady:

 

„Bądź pokorny, pozostań skromny w swoim zachowaniu, okazuj łagodne maniery i ćwicz cnotę. Niech kieruje tobą szlachetność. Nigdy nie zapominaj o Źródle, z którego pochodzisz[17]. Spuść wzrok. Takie serca Mnie radują i mogę w nich pozostać!”

 

Vassulo, Moje dziecko, uchwyć się Mnie! Wykarmiłem cię na Moich Niebieskich Dziedzińcach i wyznaczyłem ciebie, a nie kogoś innego dla Mojego Wezwania.[18] Posłałem cię do licznych narodów i wyznań, abyś była jak latarnia z Moim Orędziem, przyciągając wszystkich ludzi do Mnie, tak, abym mógł ich uzdrowić. To do Mnie muszą wrócić, do Mnie...[19]

 

Szczęśliwy człowiek, który rozważa Moje Słowa i otwiera swoje serce, aby Mnie przyjąć. Ufaj Mi, Vassulo, i trwaj we Mnie, twoim Bogu i twoim Wszystkim. Kocham was wszystkich!

 [1] Usłyszałam równocześnie: dróg Boga.

[2] Nagle Głos Pana posmutniał, gdy wypowiedział to słowo.

[3] Zob. 2 Kor 12,9. (Przyp. red.)

[4] Hbr 4,12-13.

[5] Por. Iz 6,9, Mt 13,13-14 (Przyp. red.). Uwaga Vassuli: Aluzja Jezusa do orędzia z 14.10.1991.

– Panie?

– Jestem. Ewangelizuj z miłością dla Miłości. Bądź zakorzeniona we Mnie, Moje dziecko. Oddaj Mi wszystko i pozwól Mi być twoim Kierownikiem Duchowym, prowadzącym cię i dającym ci wskazówki do zjednoczenia Moich Kościołów. Powinnaś być znakiem dla nich, a zrozumieją, że skoro Ja Jestem jest Jeden, wy również będziecie jedno, jak My Jedno jesteśmy.

[6] Por. Syr 34,16-17.

[7] Por. Ps 11,5-6. (Przyp. red.)

[8] Por. 1 Sm 17. (Przyp. red.)

[9] Por. Rz 12,19; zob. też: Iz 35,4; 47,3, Ez 25,17, Ps 91,8. (Przyp. red.)

[10] Por. Rz 12,17-21. (Przyp. red.)

[11] W Syrii, którą stale pustoszy wojna.

[12] Wiele lat temu, na samym początku, kiedy moja misja miała się rozpocząć i zostałam zaproszona, aby pójść i dać pierwsze świadectwo w Szwajcarii, zobaczyłam Jezusa stojącego obok mnie i kiedy spojrzałam na Niego, powiedział: a teraz posyłam cię między wilki.... Od razu zrozumiałam, jak trudna będzie moja misja i jak okrutnie będę prześladowana przez ludzi, którzy bez litości nękają mnie niesprawiedliwie.

[13] Por. Ps 23,5-6. (Przyp. red.)

[14] Por. Ps 31,15-17. (Przyp. red.)

[15] Por. Ps Wj 19,4; Ps 36,7-8. (Przyp. red.)

[16] Oznacza to, że każda modlitwa zostanie wysłuchana.

[17] Źródło oznacza to, co pochodzi od Boga, który sam jest Źródłem Życia.

[18] Dla „Prawdziwego Życia w Bogu”.

[19] Por. Iz 48,6-12; Za 8,21-23. (Przyp. red.)