PEŁNY TEKST NOTYFIKACJI KONGREGACJI DOKTRYNY WIARY Z 6 PAŹDZIERNIKA 1995

DOTYCZĄCY VASSULI RYDEN

 

«Wielu biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i osób świeckich zwraca się do tej Kongregacji, aby mieć autorytatywny osąd dotyczący działalności pani Vassuli Ryden, wyznania grecko-prawosławnego, przebywającej w Szwajcarii, która rozpowszechnia w środowiskach katolickich całego świata, słownie i przy pomocy swoich pism, orędzia przypisywane domniemanym objawieniom niebieskim. Uważne i szczere przebadanie całego problemu dokonane przez tę Kongregację, w celu "przebadania natchnienia, czy naprawdę pochodzi od Boga" (por. 1 J 4,1), ukazało - pomimo pewnych aspektów pozytywnych - całość elementów fundamentalnych, które powinny być uważane za negatywne w świetle doktryny katolickiej.

Aby bardziej uwydatnić podejrzany charakter sposobu, przy pomocy którego dokonują się te domniemane objawienia trzeba podkreślić niektóre błędy doktrynalne w nich zawarte.

Mówi się między innymi językiem dwuznacznym o Osobach Przenajświętszej Trójcy, aż do pomieszania specyficznych imion i funkcji Osób Boskich. Zapowiada się w tych rzekomych objawieniach bardzo bliski okres panowania Antychrysta w łonie Kościoła. Prorokuje się na sposób millenarystyczny interwencję decydującą i chwalebną Boga, który zamierzałby na ziemi, przed definitywnym przyjściem Chrystusa, ustanowić erę pokoju i dobrobytu powszechnego. Przedstawia się między innymi bliskie nadejście Kościoła, który byłby rodzajem wspólnoty pan-chrześcijańskiej, w sprzeczności z doktryną katolicką. Fakt, że w późniejszych pismach pani Ryden wyżej wymienione błędy nie pojawiają się więcej, jest znakiem, iż rzekome "przesłania niebieskie" są tylko owocem prywatnych medytacji.

Ponadto pani Ryden, przystępując zazwyczaj do sakramentów Kościoła katolickiego, będąc wyznania grecko-prawosławnego, wzbudza w różnych środowiskach Kościoła katolickiego niemałe zdziwienie, wydaje się stawiać się ponad wszelką jurysdykcję kościelną i wszelką zasadę kanoniczną i tworzy przez ten fakt nieporządek ekumeniczny, który drażni niemało autorytetów, szafarzy i wiernych swego własnego Kościoła, stawiając się poza dyscypliną eklezjalną tegoż Kościoła.

Zważywszy że, pomimo kilku aspektów pozytywnych, skutek działalności rozwijanej przez Vassulę Ryden jest negatywny, Kongregacja ta przynagla do interwencji Biskupów, aby odpowiednio informowali swoich wiernych i aby nie było udzielane żadne pomieszczenie na obszarze ich własnych diecezji dla rozszerzania jej idei. Zachęca wreszcie wszystkich wiernych do nieuważania za nadprzyrodzone pism i wystąpień pani Vassuli Ryden i do zachowania czystości wiary, którą Pan powierzył Kościołowi.»

Watykan, 6 października 1995 (brak podpisu)

*

Notę zamieściło "Osservatore Romano" (wydanie włoskie) z 23-24 października 1995. Opublikowaliśmy pełny tekst, przetłumaczony dosłownie z języka włoskiego. Do takiej decyzji skłoniło nas zamieszczanie w różnych polskich i zagranicznych pismach (religijnych, a nawet... laickich!) jedynie fragmentów dokumentu. W różnych streszczeniach zręcznie pomija się pewne fragmenty noty, np. stwierdzenie Kongregacji, iż "w późniejszych pismach pani Ryden wyżej wymienione błędy nie pojawiają się więcej" ("negli scritti posteriori della Ryden i sopraddetti errori non appaiano piů"). Trudno też doszukać się w komentarzach do dokumentu omówienia lub przynajmniej przytoczenia zaskakującego wniosku Kongregacji o tym, że orędzia pani Vassuli są owocem jej prywatnych medytacji właśnie dlatego, że w późniejszych jej pismach zarzucane jej błędy już się nie pojawiają. Tak więc z powodu publikowania w prasie i informatorach tekstu niepełnego lub jedynie komentarzy wydaje się, że każdy katolik, a szczególnie czytelnik "Prawdziwego Życia w Bogu", ma prawo zapoznać się z tekstem Kongregacji w całości.