Zeszyt 87

Jedenasta rocznica początków „Prawdziwego Życia w Bogu”, 28.11.96

– Błogosławiona bądź moja Skało, błogosławiony bądź mój Zbawco, błogosławione niech będzie Najświętsze Serce! To Serce, ukazujące Swą Miłość całej ludzkości! To Serce – bardziej warte pożądania niż najpiękniejsze złoto, bowiem bogactwa2528 w Nim zawarte słodsze są nad miód. Błogosławione bądź Jego Najświętsze Serce! To Serce, które mnie wzniosło i ukształtowało.

O, Panie, przyjdź ukazać ludzkości Twoje cuda.

Przyjdź ujawnić Twoją cudowną Dobroć!

– Nigdy cię nie zawiodę. Moje Najświętsze Serce zostało ci ofiarowane, aby stać się słońcem twojej duszy, radością twojego serca i weselem twego życia. Moim pragnieniem było ożywienie ciebie i usłyszenie ciebie... Pieść Mnie swą miłością. Twoje pragnienie Mnie jest balsamem przynoszącym ulgę Mojemu zranionemu Sercu... Pójdź. Pozwól Mi rozszerzyć za twoim pośrednictwem ducha dobroci i modlitwy, aby przypomnieć światu Moje cuda i moc Mego Miłosierdzia w Mojej kochającej życzliwości.

Moje Serce jest rozpalone miłością do całej ludzkości i im bardziej ludzie postąpią naprzód, czytając Moje Orędzia, tym bardziej Ja wylewam na nich uświęcające łaski, aby ich wciągnąć głębiej w płomienie Mego Serca. Jestem nieskończenie bogaty w łaskę i chcę ich przyciągnąć do tego2529 Serca, które cieszy się przebywając z ludzkimi synami i córkami. W Moim Najświętszym Sercu są bogactwa i cześć, bogactwo i wierność, które nie przemijają. Moje Bogactwa sprawią, że będziecie kroczyli drogą cnót.

Szczęśliwe oko, które widzi to, co znajduje się w Moim Sercu i otrzymuje to. Otrzyma życie i osiągnie łaskę Mojego Ojca i My będziemy u jego boku, ciesząc się nim dzień po dniu, wylewając błogosławieństwo za błogosławieństwem na niego i na cały jego dom. Moje Najświętsze Serce słodsze jest nad miód i Ja zapraszam wszystkie usta do skosztowania Mojej słodyczy. Moje Najświętsze Serce jest jak kwietnik wybornych róż. Moje Najświętsze Serce pełne jest życzliwości. Tak, Ono jest jak źródło życia.

Zwróćcie oczy ku Mojemu Najświętszemu Sercu, a Jego blask zamieni ciemności waszej nocy w pełnię dnia. Weźcie Moje Najświętsze Serce i obejmijcie Je. Jego bliskość umieści na waszej głowie koronę z uświęcających łask, prowadzącą wasze stopy na drogę wierności aż do zgody nawet na wylanie krwi dla Mojej czci. Kiedy zło wychwala zło, niezwyciężona świętość Mojego Serca może być waszą tarczą. Moje Najświętsze Serce jest jak drzewo pełne owoców, bogato ulistnione. Pod jego gałęziami możecie się schronić.

Ogień z Mojego Serca jest mocą dającą światło waszej duszy. Nawet gwiazdy najbardziej błyszczące nie będą mogły nigdy oświetlić przerażającej nocy waszej duszy tak, jak [może ją rozjaśnić] ogień pochodzący z wnętrza Mojego Serca. Rzeczywiście płomień z Mojego Serca błyszczy tysiąc razy bardziej niż słońce. Jest tysiąc razy silniejszy niż wszystkie konstelacje wszechświata razem wzięte. We Mnie jest boska miłość, boskie miłosierdzie, boski owoc, boskie światło, boska słodycz, boskie źródło, boskie bogactwo, ubogacające tych, którzy się do Mnie zbliżają, napełniając swe skarbce Moją czystością.

Niespokojny o ocalenie Mojego ludu od śmierci powiedziałem: «Przyjdę do nich z Moim Sercem w Dłoni, otworzę Moje Serce jak zbiornik i zaleję ich Moimi boskimi Skarbami. Przyjdę do nich jak ogromny ocean, aby ich umocnić.»

Do czego możecie porównać Moje Serce – to Serce, które położyło fundament pod Moją Świątynię? Do pasemka kadzidła w letni dzień? Do brzmienia harfy? Do diamentu przejrzystego jak kryształ? Nic nie może się równać z niewypowiedzianą świętością Mojego Najświętszego Serca, bo w Moim Sercu znajdują się uświęcające łaski. Jest Ono jedyne w Swej wspaniałości, bogate w łaski i cnoty, subtelne, łagodne i pełne współczucia nawet dla najnędzniejszych z was.

Moje Serce działa, bo Ja jestem Słowem, a Słowo Boga jest czymś żyjącym i aktywnym. Moje Serce jest niedosięgłe w Swej Chwale. Jest życzliwe i pełne miłosierdzia, gdy potrzebujecie pomocy. Moje Serce jest Tronem łaski, ufajcie więc Mojej łaskawości. Odnoszę się ze zrozumieniem do waszego braku wiedzy. Nie traćcie odwagi. Wiedzcie, że macie stałe miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Ja jestem Słowem Boga i z Moich Ust wychodzi ostry miecz.2530

Jestem tu i Moje Serce weźmie wszystkie rzeczy, które nie są sprawiedliwe i Moim mieczem uczyni je sprawiedliwymi. Moje Najświętsze Serce nie jest skomplikowane. Jestem bowiem jak lampa błyszcząca od wewnątrz i na zewnątrz, całkowicie rozświetlona. Zatem nigdy nie zostaniecie wprowadzeni w błąd. Cały czas będę was zapewniał, że świętość zostanie na koniec nagrodzona.

Moje Najświętsze Serce jest tak promieniejące i czyste! Ono jest Światłością świata. Boskie i niepokonane jest Moje Najświętsze Serce, bo zawiera w sobie wszystkie bogactwa waszego zbawienia. Kto przyjmuje to Serce łaskawie, kto uzna Nas z szacunkiem, wiernością i czcią jako Trzykroć Świętego – tego Ja Moją boskością poprowadzę do życia wiecznego. Moje Najświętsze Serce drży z miłości do ludzkości, tak jest zakochane w człowieku.

Jeśli podejdziesz do Mnie, dziecko, umieszczę Moje Najświętsze Serce w twojej dłoni. Kiedy zaś ujrzysz Moje Bogactwa – z mądrymi przysłowiami ujawniającymi Moje tajemnice i Moje sekrety – ogarnie cię święta bojaźń wobec Mnie, bo uświadomisz sobie, że Ja jestem Bogiem Trójjedynym w jedności istoty, bardziej ci drogim niż wszystkie bogactwa świata – a nawet bardziej niż twoje własne życie.

Ach! Vassulo... We Mnie jest miłosierdzie, jednakże tak wiele Moich dzieci porzuca to miłosierne Serce i gardzi Nim.

Choć jesteś wygnańcem na tej ziemi, stworzenie, otwórz oczy, by kontemplować Moje Najświętsze Serce. Otwórz oczy i serce na cuda wyryte w Moim Sercu. Ja nie ukryję przed tobą Moich nieocenionych Bogactw. Choć jesteś wygnańcem, otworzę bramy Mego Serca i kiedy w swej nędzy twoje oczy będą kontemplować dostojeństwo Mego Serca, twoją duszę ogarnie stałe pragnienie Moich zasad. Moje ustawy staną się twoją radością i twoimi doradcami.

Wtedy chętnie poprosisz Mnie o to, by być ofiarą Ofiary, krucyfiksem Ukrzyżowanego, i ogłosisz Moje postanowienia światu, nie lękając się popadnięcia w niełaskę. Będziesz pamiętać, Kto cię odnalazł – wypędzoną, na wygnaniu. Wtedy powiesz Mi, wskazując na Moje Najświętsze Serce: «Nauczycielu, to tam pozostanę na zawsze. Tę siedzibę wybieram.»

Wierność jest istotą Mojego Słowa i jestem znany z wierności i prawdomówności. Nie ma żadnego fałszu w Moim Sercu. Zaprawdę, Moje Najświętsze Serce jest waszym Niebem, napełnionym słusznymi postanowieniami. Szczęśliwy człowiek, który odkrywa stałość Mego Najświętszego Serca, cenniejszą nad perły. Nic z tego, czego moglibyście pożądać, nie jest Mu równe.

Synowie i córki, nic nie jest równe Mojemu Najświętszemu Sercu, bo Ja jestem Alfą i Omegą. A drogi Mego Najświętszego Serca są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do zażyłości, której tak pragniemy.2531 Do czego możecie porównać Moje Najświętsze Serce? Do Źródła, które nawadnia ogrody. Tak, jeśli więc człowiek pragnie, niech przyjdzie do Mnie! Niech przyjdzie się napić. Moje Serce jest studnią wody żywej.

Przyjdźcie się zanurzyć w strumieniach2532 płynących z Mego Najświętszego Serca. Moje Najświętsze Serce jest waszym poręczycielem i Drzewem Życia dla tych, którzy Je posiadają. Nie pozwólcie waszym nogom stoczyć się w dół, ku śmierci. Pamiętajcie, że Moje czułe Najświętsze Serce jest chwalebne i pełne majestatu, niezawodne, wierne i prawdomówne. Otacza je stałość przewyższająca niebiosa.

Ono, Vassulo, podnosi nędzarzy z prochu i z ich ubóstwa,2533 aby ich umieścić w głębinach Nieskończonego Miłosierdzia. Niech Moje Najświętsze Serce będzie podtrzymującym was Korzeniem. Zostaliście wszczepieni we Mnie, aby czerpać Mój pożywny sok zapewniający wam życie: życie wieczne. Pozostańcie więc wszczepieni we Mnie, aby być częścią Mnie, a zachowacie życie.

Vassulo, Ja na nowo przyszedłem, by ożywić kult Mego Najświętszego Serca. Błogosławieni wszyscy, którzy podążają za tym nabożeństwem. Świat umarł dla miłości, bo oddalił się od Nas,2534 a opuściwszy Źródło Mądrości, umarł w swej suszy.

To dlatego przyszedłem do ciebie z Moim Sercem w Dłoni, abyś odczuła uderzenia Mojego Serca. Nie bądź zaskoczona. Czy nie czytałaś, że Źródło wytryśnie z Domu Jahwe?2535 I jak wodospad ta żywa woda wytryśnie z Mojego Serca... Tak. Abyście wszyscy uzyskali wolność: tę wolność, która znajduje się jedynie w Moim Duchu.

Nie przyszedłem do ciebie ze względu na twoje zasługi, bo żadnych nie miałaś. Wybrałem cię nie tylko ze względu na twoją nędzę i ogołocenie – jak mówisz ludziom – lecz także z powodu twej zwyczajności i całkowitej niewiedzy o wszystkim, co dotyczy Mego Najświętszego Serca.2536 Tak! I również Mojego Kościoła... Pogrążona w grzechu zamiast w cnocie – obraz twego społeczeństwa – daleka od podobieństwa do Mnie byłaś przerażająca nawet w oczach Moich Aniołów! A jednak przyszedłem do ciebie, małe chwiejne stworzenie, aby ukazać światu Moc Mego Najświętszego Serca i Moje Nieskończone Miłosierdzie. Przyszedłem w twej niewiedzy i obarczyłem cię zadaniem przekraczającym twoje możliwości. Pozwoliłem ci poznać Moje Najświętsze Serce i będę nadal dawał je poznać światu – zimnemu, zalanemu krwią własnych zbrodni.

Sprawię, że to Źródło2537 z Mojego Najświętszego Serca ogarnie ten zimny świat, dając życie wszędzie, gdzie przejdzie. Wypełnię w ten sposób Moją Obietnicę, bowiem Mój Święty Duch, Dawca Życia, będzie rządził tym złym społeczeństwem i zmieni je w naród prawy. Świętość i sprawiedliwość będą wtedy ich dziedzictwem.

Vassulo, w przeszłości pozwoliłem Mojemu umiłowanemu uczniowi Janowi przelotnie spojrzeć na Skarby w Moim Sercu. To poprowadziło go do odbycia ze Mną całej drogi na Krzyż w tym przerażającym dniu.2538 Później on zachęcił świętą Gertrudę do czczenia Mojego Najświętszego Serca, ukazując jej wartość Skarbów w Nim ukrytych. Z jej oczu popłynęły łzy radości, gdy ujrzała te Boskie Skarby.2539 Przez długie lata pragnąłem ujawnienia wam – w waszych dniach i w waszej epoce – Bogactw tej tajemnicy trzymanej w ukryciu aż do najdalszych czasów. Czcij więc Moje Najświętsze Serce i bądź niewinna, bądź solą ziemi i światłem, aż zabłyśniesz na świecie jak jaśniejąca gwiazda, bo ofiarowujesz światu Słowo Życia.

Upadnij teraz na kolana i uwielbij Mnie! Widzisz, jak potężne są Moje cuda? Widzisz, jak wielkie są Moje nadzwyczajne działania? Niech Moje Jarzmo stanie się dla ciebie lekkie i niech nie będzie dla ciebie brzemieniem. Niech nie będzie na tobie śladu zmęczenia... Idź drogą, którą ci wyznaczyłem, i powiedz Mojemu ludowi, że nikt nie może przeżyć jedynie dzięki swemu intelektowi. Powiedz, że Ja nigdy nie objawiam się tym, którzy żądni są posiadania wiedzy tylko o rzeczach ziemskich, bo to nie jest prawdziwe poznanie, które przychodzi od Boga. Prawdziwa wiedza polega na poznaniu Nas w Naszej Trynitarnej Świętości i na życiu w zażyłej jedności z Nami. Nie mam ulubieńców i chcę, żeby wszystkie narody poznały nabożeństwo do Najświętszego Serca.2540 Bądźcie Jedno w Nas. Kochamy cię, drogie dziecko. Przyjmij Nasze błogosławieństwa.

(Później)

Tak! To2541 zostało ci dane w jedenastą rocznicę Mojego zbawczego Orędzia. Będę nadal napełniał twe usta i żywił cię Moim Słowem. Będziesz nadal otrzymywała od Mojego Serca obfite uświęcające łaski dla wypełnienia twojej misji. I jak powiedziałem innym apostołom Mojego Najświętszego Serca, tak i tobie mówię: «Kochaj to Serce, które jest tak mało kochane. Ożyw nabożeństwo do Mojego Najświętszego Serca i powiedz im,2542 że wszyscy, którzy praktykują to nabożeństwo, otrzymają uświęcające łaski nie tylko dla nich samych, lecz również dla wszystkich swych domowników.» ic

A ty, Moja umiłowana, bądź jedno ze Mną.

Las Vegas, 4.12.96

– Mój Panie, kocham Cię.

– Ach, Vassulo! Zapraszam cię do odpoczynku w Moim Najświętszym Sercu. Przyjdź, dziecko Mojego Ojca, przyjdź. Ja jestem twoim Bogiem, Ja jestem twoją Skałą, twoim działem, jednym i jedynym, który wzniósł cię z Mądrością dla Mojej Chwały. To Ja cię prowadziłem z czułością i udzielałem ci rad Moim Sercem...

Ach! Vassulo,2543 tam, na świecie, są niezliczone dusze, które umierają. Serce boli Mnie i szaleję na widok tych umierających dusz...2544

Vassulo, czy pragniesz złożyć Mi więcej ofiar dla doprowadzenia tych dusz do domu? Tak, do Mego Najświętszego Serca?

– Tak, Panie...

– Zatem złóż swą ufność we Mnie. Niech cię nie męczy praca dla Mnie i ze Mną. Bądź uniżona, kiedy Mój Duch cię prowadzi tam, dokąd chcę, abyś poszła. Głoś Moje Imię z uwielbieniem we wszystkich narodach, do których cię wysyłam z mocą Mego Świętego Ducha. Nie puszczaj Mojej Ręki. Pozwól Mi trzymać twoją rękę w Mojej Dłoni. Chodź, twój Wierny Bóg jest z tobą, w Swej Wiernej Miłości. Błogosławię cię, droga duszo. Idź teraz przyłączyć się do ich modlitw i przypomnij im, że Bóg, za którym tak tęsknią, jest zawsze z nimi, błogosławiąc każdego z nich. Pozostań na zawsze w Moim Najświętszym Sercu. Módl się o nawrócenie dusz i bądź stała w swej wierności, jak Ja jestem Wierny.

Stany Zjednoczone, 9.12.96

– Pokój z tobą. Powiedz twemu doradcy: «Napełniła Mnie radość, że nareszcie twoje myśli o Moim Najświętszym Sercu rozkwitły na twoich ustach.2545 Wiem, że zawsze uznawałeś Moje Serce za Niebo, ale nie miałeś licznych okazji ukazać Mego Serca tak jak teraz.2546 Kościół zlekceważył kult Mego Najświętszego Serca. To było dobre dla ciebie, że dzieliłeś przez chwilę ze Mną Mój smutek i żal.2547 Doceniam rosnące w tobie zainteresowanie, by uwielbić Moje Serce. Jak wiesz, Sam Sobie wystarczam. Jednak wybrałem ciebie, tak jak Moją Vassulę, byście ofiarowali ludziom wszystko, co możecie, dla skłonienia ich do przyjęcia tego kochającego ich Serca. Wasze2548 ofiary podobają Mi się i będę czuwał nad zaspokojeniem wszystkich waszych potrzeb Bogactwami Mego Serca. Jak zauważyłeś, dałem ci do towarzystwa Moich trzech aniołów.2549 Tak... tak samo Moich trzech Archaniołów, zatem nie lękaj się. Całe niebo jest z tobą. Jest wiele oddanych osób, które ci pomogą. Bądź nieustraszony. Ja jestem z tobą. ic»

Stany Zjednoczone, 12.12.96

– Panie, pozwól mi uchwycić się Ciebie. Przybądź mi na pomoc. Kocham Cię i oddaję Ci chwałę, ofiarowując Ci moje uwielbienia za to, że pozwoliłeś mi poznać Twoje Imię, aby i mnie chroniła Twoja wielka miłość.

Odpowiadasz mi zawsze, gdy wzywam Twego Imienia. Boże, musisz budzić wielki lęk z powodu Twej Mocy. Czy możesz ukazać mi Twą Moc, kiedy jestem w zamęcie. Niech Twój uśmiech będzie nade mną, aby ukazać narodom, że Ty jesteś ze mną.

– Pokój niech będzie z tobą. Mów w Moje Imię i nie lękaj się. Złóż ufność we Mnie. Mój Majestat zakrywa niebiosa i nawet jeśli twój kraj pogrążony jest w przerażeniu z powodu swej nieprawości, Mój Majestat i Mój blask okryje twoją ziemię2550 i wszelkie zło zostanie ujawnione, bowiem obecnie zło ukrywa się w ciemnościach ziemi. Nie lękaj się. Bądź radosna i ciesz się. Mój Tryumf nad mocami zła jest bliski. Idź więc, córko, i nie powstrzymuj się od mówienia wtedy, gdy to przyniesie dobro. Zdobywaj dla Mnie dusze. Bądź Moją siecią. Pozwól Mi na nowo cię zarzucić. Czyń wszystko, co możliwe, a Ja dokonam reszty. Uczyń ślub, że pozostaniesz Mi wierna i będziesz Mi służyć w duchu pobożności i mocy.

Nigdy cię nie zawiodę i nie odmówię ci niczego, co może doprowadzić grzeszników do nawrócenia i przemiany serca. Znajdziesz przed sobą Moją opiekę. Oszczerstwa i prześladowania, które tak wspaniałomyślnie znosisz z powodu Mnie, przynoszą Mi chwałę. To, że w milczeniu, ze względu na Mnie, twego Zbawiciela, znosisz sposób, w jaki ludzie ze złośliwością i niechęcią cię traktują, wzrusza Mnie do łez.

Na koniec każdy się zużyje tak jak zużywają się ubrania,2551 jednak wasze dusze żyją na zawsze. Twoje działania w Moje Imię nie wyczerpią się i na koniec twoja dusza zostanie wynagrodzona. Nie trać Mego Pokoju. Obyś potrafiła pozostać silna, pojmując zawsze nauczania Mądrości. Miej teraz serce szczęśliwe i wypełnij je radością, jaką mam w Moim Sercu napełnionym przez wszystkich, którzy Mnie pragną, Mnie, twego Boga.

20.12.96

Po powrocie do domu po licznych konferencjach i spotkaniach modlitewnych w USA.

– Daję ci Mój Pokój, Moje dziecko. Postępuj w sprawiedliwości i w cnocie. Spójrz na Moje zwycięstwa, przelicz wyniki!2552 Ziemia rdzewieje, jednak Moje przejście usuwa rdzę.2553 To dlatego włożyłem w ciebie gorliwość o Mój Dom, abyśmy Ja i ty pracowali razem dla powstrzymania tej rdzy. Ona jest jak warstwa skorupy na sercach Mojego ludu. Zamierzam przez Moje przejście zerwać tę skorupę i pozostawić serca błyszczące Moją chwałą.2554 Kiedy Moje Słowo zostanie im ujawnione, Moje Światło przyniesie im światłość.

Ach, Vassulo! Skierowałem twoje kroki na Moją Drogę, jak ci obiecałem, zatem nie lękaj się. Ja jestem z tobą i żadne zło nie może mieć nad tobą jakiejkolwiek władzy. Jeśli cię wybrałem, aby cię wysłać do tego wielkiego narodu2555 z taką siłą przypomnieć Memu ludowi jego rzeczywiste fundamenty i to, że Chwała zstępuje jedynie z wysoka, to dlatego, że Czas jest bliski. Czas przenikliwych cierpień jest teraz u progu waszych drzwi...

Ta pętla sił zła zaciska się nie tylko wokół Wikariusza Mego Kościoła, lecz wokół całego Mojego Kościoła! Nie, wy2556 nie wyczerpywaliście się nadaremnie, Ja bowiem objawiłem Moją Chwałę w wielu sercach i przypomniałem Memu ludowi moc, jaką Ja władam, dając im liczne łaski. Zatem, Moje dziecko, Ja jestem zwycięzcą. Moje dzieło, poprzez ciebie, zostało dokonane. Ja napełniam je wspaniałością i Moim majestatem. Czynię to, aby przypomnieć Mojemu ludowi Moją Moc, Moje Miłosierdzie, Moją Czułość i Moją Miłość. W tych nadchodzących dniach Moje Najświętsze Serce ujawni ci jeszcze więcej bogactw i środków...

A ty, Moja córko, zachowaj królewską godność w godzinach prześladowań, abyś mogła Mnie uwielbić. Wszystko, co znosisz z powodu Mnie, wzrusza Mnie. Znoś to dla Mnie, Moja umiłowana, i pocieszaj Mnie w ten sposób... Poświęcaj się całkowicie, ciałem i duszą, na służbę Mojemu Kościołowi i na służbę twoim braciom i siostrom. Złóż te ofiary dla ich dobra. Znieś te krótkie cierpienia i doświadczenia z miłości do Mnie. Pamiętaj, że pod tym samym niebem, pod którym żyjesz, Ja, Jezus Chrystus, cierpię ogromne udręki, widząc zbrodniczą masakrę niewinnych niemowląt, ludzkich ofiar, przenikniętych bluźnierstwem przeciwko Mojemu Imieniu2557 i z powodu klęski obecnego Papieża.2558

Mówię ci, że jakikolwiek wysiłek podejmiesz jako ofiarę, Moje Ramię podtrzyma cię, abyś nadal rozszerzała wszędzie Moje Orędzia. Podczas gdy ręce bluźnierców wyciągają się tak nikczemnie przeciw Mojej Świętej Ofierze, Mojemu Domowi i Mojemu Słowu, Ja rozszerzę Moje błogosławieństwa nad tym, kto postępuje w świętości i nie traci łaski. Zdobędę liczne serca, aby stały się jak poświęcone naczynia niosące Moje Słowo. Tak?2559

– Panie, Ty ukazujesz mi, jak działa Twoja Moc i nie trzymasz w tajemnicy Twoich Planów. Jednak jak ktoś tak słaby jak ja, zrodzony w grzechu, może pojąć chełpliwość moich prześladowców? Nadeszła godzina ciemności. Gdzie i czego mam się uchwycić?

– To także Moja własna skarga. Płaczę nad zatwardziałością ich serc... Zasłona mroku wisi na ich powiekach, córko, w ich sercach w ogóle nie ma pokoju, a ich trofeum nosi imię: brak miłości... Jednak twój Król jest po twojej stronie.

Jednakże stoją za tym inne moce niż te,2560 które wymieniłem. Te moce nie pochodzą ode Mnie. Widzisz, Vassulo, przez te Orędzia właśnie dokonuję przeglądu ich zbrodniczych planów w stosunku do Mojego Kościoła. Ukazuję światu przegląd ich zwodniczych zamiarów. To dlatego wielu spośród nich chce otoczyć murem Moje Słowa, które są wam dawane w tych Orędziach.

– Jednak ja jestem biedną nędzarką i nie jestem mistrzynią obrony. Dyskryminują mnie i traktują niesprawiedliwie.

– Bądź błogosławiona przez wszystkie dni życia już za samo to! Chociaż oba rodzaje prześladowców2561 ograbiają cię z dobrego imienia i uczciwości stałaś się Moim Kantykiem. Jeśli oni2562 nie rozpoznają potężnych dzieł, jakich dokonuję poprzez twoją nagość, módl się za nich, abym podniósł zasłonę z ich oczu...

Dokończę wędrówkę z tobą i będę nadal twoją laską, twoją lampą i twoim napojem. Nie lękaj się, kiedy jesteś atakowana. Będziesz miała wielką moc, jeśli się Mnie boisz i jeśli Mnie czcisz, i jeśli uczynisz to, co Mi się podoba. Ja Sam przygotuję to, czego potrzebujesz na tę drogę i My, Dwa Serca,2563 będziemy kroczyć razem z tobą. Rozwścieczymy w czasie Naszej wędrówki zastępy złych mocy, bo przechodząc obok nich i zbliżając się do nich, staniemy się dla nich zagrożeniem. Spustoszymy ich miasto zła i te siły zła będą musiały spotkać Mnie twarzą w twarz, Mnie, ich Boga, w całej Mojej Boskości.2564 Dziś rzucają się z wściekłością jak dzikie bestie, wiedząc, że Nasz Tryumf2565 wkrótce nadejdzie. Złóż we Mnie ufność i bądź jak głośna księga. Mam więcej do powiedzenia, lecz to ci na dziś wystarczy. Kocham cię, droga duszo, i błogosławię. ic

24.12.96

Miałam przed sobą długą podróż, lecz ojciec O’Carroll postanowił przestać ze mną jeździć. Zastanawiałam się, czy mogłam jechać sama...

– Panie?

– Ja jestem. Nie powinnaś jechać sama.2566 Na tę podróż wyślę ci brata.2567 On będzie twoim towarzyszem w czasie tych spotkań. Wiem, jak jest zatroskany udzieleniem ci pomocy w tym trudnym czasie. To dlatego ci go wysyłam. Nie pozwól, by twe serce martwiło się z powodu tych,2568 którzy cię prześladują ani z powodu tych, którzy idą za złudnymi poleceniami. Oni troszczą się o własne sprawy, a nie o Moje... Unosi ich każdy wiatr, który pojawia się na drodze. To oni pogłębiają Moje Rany. I tak, Moja umiłowana, wysyłam ci tego brata właśnie na tę podróż. Oby to, co czynicie dla Mojego Najświętszego Serca przyciągnęło do Nas wielką liczbę ludzi, by dzielili Naszą Wieczną Chwałę.

Ja, Jezus, błogosławię cię. ic

29.12.96

– Mój Panie?

– Ja Jestem. Stoję przed tobą. Nie bój się, Moje dziecko.2569 Czy nie słyszałaś, że posłuszeństwo Bogu idzie przed posłuszeństwem człowiekowi?2570 Cóż uczyniłaś, Moje dziecko!2571

Gdy usłyszałam to ostatnie zdanie, odczułam „zaskoczenie” w głosie Boga. Równocześnie odczułam, że On był wstrząśnięty i Jego wyrzut był jak wyrzut matki, która zaskakuje dziecko na robieniu czegoś złego. Był w tym równocześnie zawód i smutek, lecz żadnej twardości. Gdy wypowiadał te słowa, dał mi pojąć, że już wypowiedział je wcześniej i zanim skończył to zdanie, dał mi światło poznania, abym wiedziała, gdzie i komu powiedział te słowa. Po skończeniu orędzia otwarłam Księgę Rodzaju (4,10) i znalazłam w niej te same słowa, ten sam okrzyk: „Cóż uczyniłeś?”, kiedy Bóg zaskoczył Kaina po zabiciu jego brata Abla. Wtedy uświadomiłam sobie powagę mego grzechu...

Należysz do Mnie i choć jesteś niczym, Moja Miłość zawsze cię podtrzyma. Choć jesteś nędzna, Moje Miłosierdzie zawsze przyniesie ci twoje dziedzictwo. Tak. Ono doprowadzi cię do Mego Najświętszego Serca. Nie jesteś nic warta wobec Mojej Chwały i Moich świętych.2572 Gdy jednak jesteś w Moim Sercu,2573 ukryta we Mnie, jesteś w Tym, który usprawiedliwia grzeszników,2574 zatem twa dusza, małe chwiejne stworzenie, jest uznana za usprawiedliwioną przeze Mnie.

To był jeden z twoich upadków, choć jednak poważny był twój grzech,2575 łaska będzie teraz jeszcze większa, bo uświadomiłaś sobie,2576 co uczyniłaś i przyszłaś do Mnie, prosząc o Moje przebaczenie. Teraz na nowo żyjesz, nie dzięki twojej mocy, lecz dzięki Mojej Mocy. Zawsze przychodź prosić Mnie o radę, zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję. Zawsze udzielę ci dobrej rady i zawsze odpowiem na twoje potrzeby.

Wypełniaj Moje polecenie i nie zasmucaj Mnie. Przypomnij każdemu, co przynosi ludzkości piękno Mego Ducha. Ono przynosi pokój, miłość, łagodność, życzliwość, cierpliwość, prawdomówność, wspaniałomyślność, opanowanie i miłosierdzie, które doprowadzą ich do życia wiecznego. Niech cię nie nuży, Moje dziecko, praca dla Mnie. Choć twoje krzyże wydają się nie wiem jak liczne, nie skarż się.

Jeśli jesteś w sposób widoczny Moim najbardziej prześladowanym posłańcem w waszym czasie, to dlatego, że przychodzisz ode Mnie i dlatego, że Słowo, które jest ci dane, jest prawdziwe. Moje Słowo dowodzi, że drogi tego pokolenia są złe i są związane ze światem z niskości. Ja jednak pozostanę z tobą, a Mój Święty Duch będzie twoim Stróżem i twoją Lampą, twoją Radością i twoją Siłą. On zachowa cię w radości, bo jesteś ukryta w Nas, którzy jesteśmy Trzykroć Święci. Przyjdź do Mnie z pełną ufnością i pamiętaj: twoje doświadczenia są Moją Chwałą... ic

– „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca” (Ps 103,8-10).

7.01.97

– Panie?

– Ja Jestem. Udzieliłem ci tej łaski wzywania Mnie i trwania w Moim towarzystwie. Także teraz udzielam ci Mojego Pokoju. Te chwile Mnie cieszą. Bądź rozważna i wesprzyj się na Mnie.

Powiedz Mi, mała, czy jesteś szczęśliwa, że jesteś ze Mną tak jak teraz?

– Jakże mogłabym nie być szczęśliwa? Jahwe jest u mego boku i jest dla mnie dobry. Ty jesteś przy mnie, zatem niczego się nie lękam. Duch Święty jest przy mnie jak błyszczące słońce. On jest moim przewodnikiem i bezpieczeństwem. Wychwalam Cię, mój Boże, oddaję Ci chwałę, za wszelkie dobro, jakie mi wyświadczasz.

– Szczęśliwa jesteś ty, która otrzymałaś ten dar od Ojca. On was wyzwala, ciebie i cały twój dom. On wyzwala wielu ludzi... Pozwól Mi teraz odpocząć w tobie, a ty, pójdź, Moja umiłowana, odpocząć we Mnie. Niech cię nic nie rani, niech nic ci nie odbiera twego pokoju i radości. Jeśli Ja mówię ci „twego”, to dlatego, że ofiarowałem ci Mój Pokój jako dar i również Moją radość. Zachowaj je, ceń je i strzeż ich. Pójdź, My i ty, będziemy nadal odbudowywać Mój Dom. Bądź roztropna. Ja cię strzegę. My? Ja nigdy nie jestem daleko od ciebie. Bóg-jest-z-tobą. Błogosławię cię.

Manila, 13.01.97

– Nigdy nie wątp w Moją wierność. Pokój niech będzie z tobą. Nigdy nie jestem daleko od ciebie. Twój Stwórca jest twoją Lampą, zatem nie lękaj się w tej ciemności. Stworzona w Mojej Miłości dla tego Orędzia Miłości, błogosławię cię. Vassulo, Ja, Jezus, jestem zadowolony z twojej pracy... Pozwól Mojej Ręce ukazać rzeczy jeszcze większe. Dlatego proszę cię o pozostanie Mi wierną. Pozwól Mojemu Głosowi być słyszanym, abym uświęcił Mój Lud Pouczeniem. Dowiodłem ci Mojej Miłości, Vassulo, Moja wybrana, ujawniając ci czułość Mego Najświętszego Serca. Wszystko, o co cię proszę teraz, to powrót miłości: miłość dla Miłości, serce dla Serca. Błogosławię cię w Mojej czułości.

Idź w pokoju i nieś Moje Słowo. ic


2528 Bogactwa oznaczają Słowa Boga.

2529 Jezus wskazał tu na Swoje Serce.

2530 Por. Ap 2, 16.

2531 To odnosi się do Trójcy Świętej.

2532 Jezus mówi o Swoim Świętym Duchu.

2533 Jezus uczynił tu aluzję do mnie, przypominając, jak mnie duchowo wskrzesił, umieszczając mnie w Swoim Najświętszym Sercu.

2534 Od Najświętszej Trójcy.

2535 Por. Jl 4, 18.

2536 Pomyślałam: «…i nawet wszystkiego, co odnosiło się do Kościoła».

2537 Jezus mówi o Swoim Świętym Duchu.

2538 To znaczy, że dzięki zakosztowaniu bogactw Najświętszego Serca Jezusa Jan miał odwagę wytrwać z Nim aż do końca. Tak umocniło go duchowo poznanie Serca Zbawiciela. (Przyp. red.)

2539 Zob. przypis 2018. (Przyp. red.)

2540 Jezus rozumie przez to: żeby zostało poznane nie tylko przez katolików, lecz i przez inne wyznania.

2541 Orędzie, które zostało mi podyktowane.

2542 Ludziom.

2543 Jezus westchnął.

2544 Jezus przez chwilę milczał, zanim postawił mi pytanie.

2545 O. O'Carroll mówił o Skarbach Najświętszego Serca, które są zachowane dla naszego czasu.

2546 Jezus zapewnia okazje podczas konferencji, które dajemy w podróży.

2547 O. O'Carroll miał pewne doświadczenie w Cap-de-la-Madeleine.

2548 Ojca O'Carrolla i moje.

2549 Trzy pomocne osoby w USA: Bob, Pat i Tom.

2550 To będzie tryumf Pana.

2551 Por. Ps 103, 14-17. (Przyp. red.)

2552 W czasie 38 dni odbyłam 33 spotkania modlitewne w USA, przemawiałam do licznych tłumów, wśród których było wielu kapłanów.

2553 Por. Jk 5, 1-8. (Przyp. red.)

2554 Por. Iz 66, 15nn. (Przyp. red.)

2555 Do Stanów Zjednoczonych.

2556 Ojciec O'Carroll i ja.

2557 Zrozumiałam równocześnie: „przeciw Mojemu Kościołowi”.

2558 Dosłownie: upadku (ang. downfall: upadek, ruina, klęska) obecnego papiestwa. Z kontekstu wszystkich Orędzi wynika, iż chodzi o upadek lub klęskę polegające na braku szacunku i posłuszeństwa wobec Wikariusza Chrystusa. Jego samego – właśnie Jana Pawła II – Jezus stawia zawsze za wzór wiary, miłości, prawości i wieności Bogu, wskazując na odmawianie mu posłuszeństwa i spiskowanie przeciw niemu jako na wielkie zagrożenie dotykające dziś Kościół. Por. np. 8.11.87; 18.11.87; 21.11;87; 12.12.87; 22.12.87; 2.03.88; 16.03.88; 19.03.88; 4.05.88; 16.05.88; 3.06.88; 4.06.88; 8.06.88; 21.06.88; 3.12.88; 9.02.89; 29.03.89; 16.05.89; 17.03.93; 24.10.94; 28.04.95; 19.06.95. (Przyp. red.)

2559 Pan wiedział, że chciałam coś powiedzieć.

2560 Jezus wyraźnie rozgraniczył prześladowcę zwykłego, który ma serce zatwardziałe, od innych mocy, pochodzących z ciemności, innymi słowy: mocy zła.

2561 Zwykli, o sercach z kamienia oraz moce ciemności.

2562 Ci o sercach kamiennych.

2563 Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

2564 To właśnie wzięły na cel siły zła: Boskość Chrystusa. Chcą zaprzeczyć Jego Boskości i chwalebnemu Zmartwychwstaniu.

2565 Tryumf Dwóch Serc.

2566 To zabrzmiało jak polecenie.

2567 O. J. Fannan, który właśnie „przez przypadek” był w Rzymie i miał wolny miesiąc.

2568 Pan dał mi pojąć, o kim mówił.

2569 Jego Obecność była nie tylko pełna chwały i majestatu, lecz miała też w sobie całą wspaniałość Jego Boskości. To sprawiło, że zadrżałam.

2570 Por. Dz 5, 29. (Przyp. red.)

2571 We wcześniejszym orędziu Bóg jasno powiedział mi, że nie powinnam udawać się sama w tę długą podróż. Jednak zgodziłam się na to pod wpływem o. O'Carrolla, który powiedział, że mogę jechać sama, oraz pod wpływem innej osoby, która stwierdziła, że podróż będzie mniej uciążliwa, jeśli spotkam się z o. Fannanem w Indonezji, zamiast udawać się przez Szwajcarię do Kanady…

2572 Byłam szczęśliwa słysząc te słowa. Niech każdy je przeczyta, szczególnie zaś ci, którzy nie przestają stawiać mnie na piedestale, mówiąc: „Vassula, Vassula”, zamiast: „Panie, Panie! Niech Bóg będzie uwielbiony”.

2573 In My Bossom (ang.): w łonie, na piersi, w sercu. (Przyp. tłum.)

2574 To znaczy: przebacza nam.

2575 Grzech nieposłuszeństwa.

2576 Podczas gdy pisałam, Pan poprosił mnie, abym dorzuciła: «nie samodzielnie, lecz dzięki Mojej Łasce».